تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 15
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55566

  پایان نامه مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد


  دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

  عنوان:

  مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

  استاد راهنما:

  دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی

  استاد مشاور:

  دکتر محمود نادری بنی

   

  تیرماه 94

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد می باشند که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 213 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که اعتبار­ برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر کیفیت درک­شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین مشخص شد که اعتبار و تصویر برند بر ریسک درک­شده دارای تأثیر منفی و معنی داری می­باشند. بعلاوه کیفیت درک شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات بر قصد­ خرید مجدد تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. درحالی­که ریسک درک­­شده دارای تأثیر منفی و معنی­داری بر قصد­ خرید مجدد ­می باشد. همچنین بنا­بر یافته های تحقیق، پرستیژ برند بر ریسک درک­شده و ریسک درک­شده بر صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر معنی­داری نداشته است. علاوه­بر­این، تأثیر تعدیلگری درگیری محصول بر رابطه کیفیت درک­شده و قصد­ خرید مجدد و تأثیر تعدیلگری دانش محصول بر رابطه ریسک درک­شده و قصد­ خرید مجدد مورد پذیرش واقع نشد.

  کلید واژه: اعتبار برند، پرستیژ برند، تصویر­ برند، کیفیت درک شده، ریسک درک شده، قصد­ خرید مجدد

  فهرست مطالب

  فصل اول) کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه.. 2

  1-2) بیان مسئله 2

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 3

  1-4) اهداف تحقیق 4

  1-5) سوالات تحقیق 4

  1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق 6

  1-7-1 ) اعتبار برند .. 6

  1-7- 2) پرستیژ برند.. 7

  1-7-3) تصویر برند.. 7

  1-7-4) کیفیت درک شده.. 7

  1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات.. 8

  1-7-6) ریسک درک شده.. 8

  1-7-7) درگیری محصول.. 8

  1-7-8) دانش محصول.. 9

  1-7-9) قصد خرید مجدد.. 9

  1-8 ) قلمرو تحقیق 10

  1-8-1 ) قلمرو موضوعی.. 10

  1-8-2 ) قلمرو مکانی.. 10

  1-8-3 ) قلمرو زمانی.. 10

  1-9 ) خلاصه و جمع بندی 10

   

   

  فصل دوم) ادبیات تحقیق

  2-1) مقدمه 12

  2-2) مبانی نظری تحقیق 13

  2-2-1) برند.. 13

  2-2-2) خصوصیات برند.. 14

  2-2-3) مفهوم پرستیژ برند.. 15

  2-2-4) مفهوم اعتبار برند.. 18

  2-2-5) مفهوم تصویر برند.. 19

  2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده.. 21

  2-2-7) مفهوم ریسک درک شده.. 22

  2-2-8 ) مفهوم صرفه­جویی در هزینه اطلاعات.. 25

  2-2-9) مفهوم درگیری محصول.. 25

  2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده.. 26

  2-2-10) مفهوم دانش محصول.. 27

  2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول.. 28

  2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات.. 28

  2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد.. 31

  2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید 32

  2-2-11-2) تاثیرطبقه اجتماعی بر تصمیم خرید.. 35

  2-2-11-3) فرایند خرید.. 36

  2-2-11-4) پیش بین رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو.. 37

  2-2-11-5) درک فرایند خرید.. 39

  2-2-11-6) مدل­های مرتبط با قصد خرید.. 41

  2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک.. 41

  2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل.. 43

  2-3) پیشینه پژوهش 45

  2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 45

  2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور.. 52

  2-4) توسعه فرضیات 59

  2-5) خلاصه و جمع بندی 66

  فصل سوم) روش­شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه 68

  3-2) روش تحقیق 68

  3-3) جامعه آماری پژوهش 70

  3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70

  3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71

  3-6) روایی و پایایی 72

  3-6-1)روایی.. 72

  3-6-2) پایایی.. 73

  3-6-2-1) تحلیل عاملی.. 74

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-9) خلاصه و جمع بندی 75

  فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1) مقدمه 78

  4-2) آمار توصیفی 78

  4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78

  4-3) آمار استنباطی 80

  4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده­ها.. 80

  4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش.. 80

  4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 81

  4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه.. 81

  4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی.. 82

  4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ.. 82

  4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR).. 83

  4-3-3-3) روایی مدل بیرونی.. 84

  4-3-3-2) روایی همگرا.. 84

  4-3-3-3) روایی واگرا.. 85

  4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل.. 85

  4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر.. 87

  4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 89

  4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر.. 90

  4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value).. 90

  4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها.. 91

  4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars).. 92

  4-3-4-1-4) اندازه اثر . 92

  4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی ().. 94

  4-3-4-1-6) معیارRedundancy. 95

  4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش.. 95

  4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  4-6) اثر تعدیلگری 98

  4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100

  4-8) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101

  4-9) خلاصه و جمع بندی 102

  فصل پنجم) نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه 104

  5-2) خلاصه تحقیق 104

  5-3) مدل نهایی پژوهش 105

  5-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106

  5-4-1) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه اول.. 106

  5-4-2) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوم.. 106

  5-4-3) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سوم.. 107

  5-4-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهارم.. 107

  5-4-5) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پنجم.. 108

  5-4-6) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه ششم.. 108

  5-4-7) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هفتم.. 109

  5-4-8) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هشتم.. 109

  5-4-9) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه نهم.. 110

  5-4-10) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دهم.. 110

  5-4-11) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه یازدهم.. 111

  5-4-12) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوازدهم.. 111

  5-4-13) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سیزدهم.. 112

  5-4-14) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهاردهم.. 112

  5-4-15) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پانزدهم.. 113

  5-5) نتیجه­گیری کلی تحقیق 113

  5-6) پیشنهادهای­کاربردی و مدیریتی 114

  5-7) پیشنهادهایی برای تحقیق­های آتی 115

  5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115

  5-9) خلاصه و جمع بندی 115

  پیوست­ها 117

  منابع 131

   

  فهرست جداول

  جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49

  جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55

  جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72

  جدول (3-2) منابع مقیاس­های سنجش 73

  جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74

  جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79

  جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80

  جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81

  جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83

  جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84

  جدول( 4-6) روایی همگرا 85

  جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86

  جدول (4-8) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88

  جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم AVE 89

  جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90

  جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91

  جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92

  جدول (4-13) اندازه اثر F2 93

  جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 ) 94

  جدول (4-15) معیارRedundancy 95

  جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97

  جدول (4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101

   

  فهرست شکل­ها

  شکل (1-1) مدل پژوهش 6

  شکل (2-1) مراحل فرآیند خرید کالا توسط ­مشتری 36

  شکل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید 40

  شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41

  شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44

  شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66

  شکل (3-1) فرایند تحقیق 69

  شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول ­بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98

  شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99

  شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آماره­های t 100

  شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش

   

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 534
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد