تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 65
  • بازدید دیروز : 76
  • بازدید کل : 52593

  پایان نامه مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد


  دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

  عنوان:

  مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

  استاد راهنما:

  دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی

  استاد مشاور:

  دکتر محمود نادری بنی

   

  تیرماه 94

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد می باشند که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 213 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که اعتبار­ برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر کیفیت درک­شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین مشخص شد که اعتبار و تصویر برند بر ریسک درک­شده دارای تأثیر منفی و معنی داری می­باشند. بعلاوه کیفیت درک شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات بر قصد­ خرید مجدد تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. درحالی­که ریسک درک­­شده دارای تأثیر منفی و معنی­داری بر قصد­ خرید مجدد ­می باشد. همچنین بنا­بر یافته های تحقیق، پرستیژ برند بر ریسک درک­شده و ریسک درک­شده بر صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر معنی­داری نداشته است. علاوه­بر­این، تأثیر تعدیلگری درگیری محصول بر رابطه کیفیت درک­شده و قصد­ خرید مجدد و تأثیر تعدیلگری دانش محصول بر رابطه ریسک درک­شده و قصد­ خرید مجدد مورد پذیرش واقع نشد.

  کلید واژه: اعتبار برند، پرستیژ برند، تصویر­ برند، کیفیت درک شده، ریسک درک شده، قصد­ خرید مجدد

  فهرست مطالب

  فصل اول) کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه.. 2

  1-2) بیان مسئله 2

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 3

  1-4) اهداف تحقیق 4

  1-5) سوالات تحقیق 4

  1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق 6

  1-7-1 ) اعتبار برند .. 6

  1-7- 2) پرستیژ برند.. 7

  1-7-3) تصویر برند.. 7

  1-7-4) کیفیت درک شده.. 7

  1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات.. 8

  1-7-6) ریسک درک شده.. 8

  1-7-7) درگیری محصول.. 8

  1-7-8) دانش محصول.. 9

  1-7-9) قصد خرید مجدد.. 9

  1-8 ) قلمرو تحقیق 10

  1-8-1 ) قلمرو موضوعی.. 10

  1-8-2 ) قلمرو مکانی.. 10

  1-8-3 ) قلمرو زمانی.. 10

  1-9 ) خلاصه و جمع بندی 10

   

   

  فصل دوم) ادبیات تحقیق

  2-1) مقدمه 12

  2-2) مبانی نظری تحقیق 13

  2-2-1) برند.. 13

  2-2-2) خصوصیات برند.. 14

  2-2-3) مفهوم پرستیژ برند.. 15

  2-2-4) مفهوم اعتبار برند.. 18

  2-2-5) مفهوم تصویر برند.. 19

  2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده.. 21

  2-2-7) مفهوم ریسک درک شده.. 22

  2-2-8 ) مفهوم صرفه­جویی در هزینه اطلاعات.. 25

  2-2-9) مفهوم درگیری محصول.. 25

  2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده.. 26

  2-2-10) مفهوم دانش محصول.. 27

  2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول.. 28

  2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات.. 28

  2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد.. 31

  2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید 32

  2-2-11-2) تاثیرطبقه اجتماعی بر تصمیم خرید.. 35

  2-2-11-3) فرایند خرید.. 36

  2-2-11-4) پیش بین رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو.. 37

  2-2-11-5) درک فرایند خرید.. 39

  2-2-11-6) مدل­های مرتبط با قصد خرید.. 41

  2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک.. 41

  2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل.. 43

  2-3) پیشینه پژوهش 45

  2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 45

  2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور.. 52

  2-4) توسعه فرضیات 59

  2-5) خلاصه و جمع بندی 66

  فصل سوم) روش­شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه 68

  3-2) روش تحقیق 68

  3-3) جامعه آماری پژوهش 70

  3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70

  3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71

  3-6) روایی و پایایی 72

  3-6-1)روایی.. 72

  3-6-2) پایایی.. 73

  3-6-2-1) تحلیل عاملی.. 74

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-9) خلاصه و جمع بندی 75

  فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1) مقدمه 78

  4-2) آمار توصیفی 78

  4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78

  4-3) آمار استنباطی 80

  4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده­ها.. 80

  4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش.. 80

  4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 81

  4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه.. 81

  4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی.. 82

  4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ.. 82

  4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR).. 83

  4-3-3-3) روایی مدل بیرونی.. 84

  4-3-3-2) روایی همگرا.. 84

  4-3-3-3) روایی واگرا.. 85

  4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل.. 85

  4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر.. 87

  4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 89

  4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر.. 90

  4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value).. 90

  4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها.. 91

  4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars).. 92

  4-3-4-1-4) اندازه اثر . 92

  4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی ().. 94

  4-3-4-1-6) معیارRedundancy. 95

  4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش.. 95

  4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  4-6) اثر تعدیلگری 98

  4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100

  4-8) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101

  4-9) خلاصه و جمع بندی 102

  فصل پنجم) نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه 104

  5-2) خلاصه تحقیق 104

  5-3) مدل نهایی پژوهش 105

  5-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106

  5-4-1) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه اول.. 106

  5-4-2) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوم.. 106

  5-4-3) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سوم.. 107

  5-4-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهارم.. 107

  5-4-5) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پنجم.. 108

  5-4-6) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه ششم.. 108

  5-4-7) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هفتم.. 109

  5-4-8) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هشتم.. 109

  5-4-9) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه نهم.. 110

  5-4-10) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دهم.. 110

  5-4-11) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه یازدهم.. 111

  5-4-12) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوازدهم.. 111

  5-4-13) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سیزدهم.. 112

  5-4-14) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهاردهم.. 112

  5-4-15) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پانزدهم.. 113

  5-5) نتیجه­گیری کلی تحقیق 113

  5-6) پیشنهادهای­کاربردی و مدیریتی 114

  5-7) پیشنهادهایی برای تحقیق­های آتی 115

  5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115

  5-9) خلاصه و جمع بندی 115

  پیوست­ها 117

  منابع 131

   

  فهرست جداول

  جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49

  جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55

  جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72

  جدول (3-2) منابع مقیاس­های سنجش 73

  جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74

  جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79

  جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80

  جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81

  جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83

  جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84

  جدول( 4-6) روایی همگرا 85

  جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86

  جدول (4-8) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88

  جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم AVE 89

  جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90

  جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91

  جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92

  جدول (4-13) اندازه اثر F2 93

  جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 ) 94

  جدول (4-15) معیارRedundancy 95

  جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97

  جدول (4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101

   

  فهرست شکل­ها

  شکل (1-1) مدل پژوهش 6

  شکل (2-1) مراحل فرآیند خرید کالا توسط ­مشتری 36

  شکل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید 40

  شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41

  شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44

  شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66

  شکل (3-1) فرایند تحقیق 69

  شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول ­بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98

  شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99

  شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آماره­های t 100

  شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش

   

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 514
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد