تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 11
  • بازدید دیروز : 123
  • بازدید کل : 43402

  پایان نامه مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد


  دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

  عنوان:

  مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

  استاد راهنما:

  دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی

  استاد مشاور:

  دکتر محمود نادری بنی

   

  تیرماه 94

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد می باشند که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 213 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که اعتبار­ برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر کیفیت درک­شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین مشخص شد که اعتبار و تصویر برند بر ریسک درک­شده دارای تأثیر منفی و معنی داری می­باشند. بعلاوه کیفیت درک شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات بر قصد­ خرید مجدد تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. درحالی­که ریسک درک­­شده دارای تأثیر منفی و معنی­داری بر قصد­ خرید مجدد ­می باشد. همچنین بنا­بر یافته های تحقیق، پرستیژ برند بر ریسک درک­شده و ریسک درک­شده بر صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر معنی­داری نداشته است. علاوه­بر­این، تأثیر تعدیلگری درگیری محصول بر رابطه کیفیت درک­شده و قصد­ خرید مجدد و تأثیر تعدیلگری دانش محصول بر رابطه ریسک درک­شده و قصد­ خرید مجدد مورد پذیرش واقع نشد.

  کلید واژه: اعتبار برند، پرستیژ برند، تصویر­ برند، کیفیت درک شده، ریسک درک شده، قصد­ خرید مجدد

  فهرست مطالب

  فصل اول) کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه.. 2

  1-2) بیان مسئله 2

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 3

  1-4) اهداف تحقیق 4

  1-5) سوالات تحقیق 4

  1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق 6

  1-7-1 ) اعتبار برند .. 6

  1-7- 2) پرستیژ برند.. 7

  1-7-3) تصویر برند.. 7

  1-7-4) کیفیت درک شده.. 7

  1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات.. 8

  1-7-6) ریسک درک شده.. 8

  1-7-7) درگیری محصول.. 8

  1-7-8) دانش محصول.. 9

  1-7-9) قصد خرید مجدد.. 9

  1-8 ) قلمرو تحقیق 10

  1-8-1 ) قلمرو موضوعی.. 10

  1-8-2 ) قلمرو مکانی.. 10

  1-8-3 ) قلمرو زمانی.. 10

  1-9 ) خلاصه و جمع بندی 10

   

   

  فصل دوم) ادبیات تحقیق

  2-1) مقدمه 12

  2-2) مبانی نظری تحقیق 13

  2-2-1) برند.. 13

  2-2-2) خصوصیات برند.. 14

  2-2-3) مفهوم پرستیژ برند.. 15

  2-2-4) مفهوم اعتبار برند.. 18

  2-2-5) مفهوم تصویر برند.. 19

  2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده.. 21

  2-2-7) مفهوم ریسک درک شده.. 22

  2-2-8 ) مفهوم صرفه­جویی در هزینه اطلاعات.. 25

  2-2-9) مفهوم درگیری محصول.. 25

  2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده.. 26

  2-2-10) مفهوم دانش محصول.. 27

  2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول.. 28

  2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات.. 28

  2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد.. 31

  2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید 32

  2-2-11-2) تاثیرطبقه اجتماعی بر تصمیم خرید.. 35

  2-2-11-3) فرایند خرید.. 36

  2-2-11-4) پیش بین رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو.. 37

  2-2-11-5) درک فرایند خرید.. 39

  2-2-11-6) مدل­های مرتبط با قصد خرید.. 41

  2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک.. 41

  2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل.. 43

  2-3) پیشینه پژوهش 45

  2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 45

  2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور.. 52

  2-4) توسعه فرضیات 59

  2-5) خلاصه و جمع بندی 66

  فصل سوم) روش­شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه 68

  3-2) روش تحقیق 68

  3-3) جامعه آماری پژوهش 70

  3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70

  3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71

  3-6) روایی و پایایی 72

  3-6-1)روایی.. 72

  3-6-2) پایایی.. 73

  3-6-2-1) تحلیل عاملی.. 74

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-9) خلاصه و جمع بندی 75

  فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1) مقدمه 78

  4-2) آمار توصیفی 78

  4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78

  4-3) آمار استنباطی 80

  4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده­ها.. 80

  4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش.. 80

  4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 81

  4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه.. 81

  4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی.. 82

  4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ.. 82

  4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR).. 83

  4-3-3-3) روایی مدل بیرونی.. 84

  4-3-3-2) روایی همگرا.. 84

  4-3-3-3) روایی واگرا.. 85

  4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل.. 85

  4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر.. 87

  4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 89

  4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر.. 90

  4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value).. 90

  4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها.. 91

  4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars).. 92

  4-3-4-1-4) اندازه اثر . 92

  4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی ().. 94

  4-3-4-1-6) معیارRedundancy. 95

  4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش.. 95

  4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  4-6) اثر تعدیلگری 98

  4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100

  4-8) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101

  4-9) خلاصه و جمع بندی 102

  فصل پنجم) نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه 104

  5-2) خلاصه تحقیق 104

  5-3) مدل نهایی پژوهش 105

  5-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106

  5-4-1) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه اول.. 106

  5-4-2) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوم.. 106

  5-4-3) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سوم.. 107

  5-4-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهارم.. 107

  5-4-5) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پنجم.. 108

  5-4-6) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه ششم.. 108

  5-4-7) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هفتم.. 109

  5-4-8) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هشتم.. 109

  5-4-9) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه نهم.. 110

  5-4-10) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دهم.. 110

  5-4-11) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه یازدهم.. 111

  5-4-12) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوازدهم.. 111

  5-4-13) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سیزدهم.. 112

  5-4-14) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهاردهم.. 112

  5-4-15) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پانزدهم.. 113

  5-5) نتیجه­گیری کلی تحقیق 113

  5-6) پیشنهادهای­کاربردی و مدیریتی 114

  5-7) پیشنهادهایی برای تحقیق­های آتی 115

  5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115

  5-9) خلاصه و جمع بندی 115

  پیوست­ها 117

  منابع 131

   

  فهرست جداول

  جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49

  جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55

  جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72

  جدول (3-2) منابع مقیاس­های سنجش 73

  جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74

  جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79

  جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80

  جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81

  جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83

  جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84

  جدول( 4-6) روایی همگرا 85

  جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86

  جدول (4-8) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88

  جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم AVE 89

  جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90

  جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91

  جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92

  جدول (4-13) اندازه اثر F2 93

  جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 ) 94

  جدول (4-15) معیارRedundancy 95

  جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97

  جدول (4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101

   

  فهرست شکل­ها

  شکل (1-1) مدل پژوهش 6

  شکل (2-1) مراحل فرآیند خرید کالا توسط ­مشتری 36

  شکل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید 40

  شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41

  شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44

  شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66

  شکل (3-1) فرایند تحقیق 69

  شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول ­بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98

  شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99

  شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آماره­های t 100

  شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش

   

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 425
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد