تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 27
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49136

  پایان نامه مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد


  دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

  عنوان:

  مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

  استاد راهنما:

  دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی

  استاد مشاور:

  دکتر محمود نادری بنی

   

  تیرماه 94

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد می باشند که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 213 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که اعتبار­ برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر کیفیت درک­شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین مشخص شد که اعتبار و تصویر برند بر ریسک درک­شده دارای تأثیر منفی و معنی داری می­باشند. بعلاوه کیفیت درک شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات بر قصد­ خرید مجدد تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. درحالی­که ریسک درک­­شده دارای تأثیر منفی و معنی­داری بر قصد­ خرید مجدد ­می باشد. همچنین بنا­بر یافته های تحقیق، پرستیژ برند بر ریسک درک­شده و ریسک درک­شده بر صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر معنی­داری نداشته است. علاوه­بر­این، تأثیر تعدیلگری درگیری محصول بر رابطه کیفیت درک­شده و قصد­ خرید مجدد و تأثیر تعدیلگری دانش محصول بر رابطه ریسک درک­شده و قصد­ خرید مجدد مورد پذیرش واقع نشد.

  کلید واژه: اعتبار برند، پرستیژ برند، تصویر­ برند، کیفیت درک شده، ریسک درک شده، قصد­ خرید مجدد

  فهرست مطالب

  فصل اول) کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه.. 2

  1-2) بیان مسئله 2

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 3

  1-4) اهداف تحقیق 4

  1-5) سوالات تحقیق 4

  1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق 6

  1-7-1 ) اعتبار برند .. 6

  1-7- 2) پرستیژ برند.. 7

  1-7-3) تصویر برند.. 7

  1-7-4) کیفیت درک شده.. 7

  1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات.. 8

  1-7-6) ریسک درک شده.. 8

  1-7-7) درگیری محصول.. 8

  1-7-8) دانش محصول.. 9

  1-7-9) قصد خرید مجدد.. 9

  1-8 ) قلمرو تحقیق 10

  1-8-1 ) قلمرو موضوعی.. 10

  1-8-2 ) قلمرو مکانی.. 10

  1-8-3 ) قلمرو زمانی.. 10

  1-9 ) خلاصه و جمع بندی 10

   

   

  فصل دوم) ادبیات تحقیق

  2-1) مقدمه 12

  2-2) مبانی نظری تحقیق 13

  2-2-1) برند.. 13

  2-2-2) خصوصیات برند.. 14

  2-2-3) مفهوم پرستیژ برند.. 15

  2-2-4) مفهوم اعتبار برند.. 18

  2-2-5) مفهوم تصویر برند.. 19

  2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده.. 21

  2-2-7) مفهوم ریسک درک شده.. 22

  2-2-8 ) مفهوم صرفه­جویی در هزینه اطلاعات.. 25

  2-2-9) مفهوم درگیری محصول.. 25

  2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده.. 26

  2-2-10) مفهوم دانش محصول.. 27

  2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول.. 28

  2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات.. 28

  2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد.. 31

  2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید 32

  2-2-11-2) تاثیرطبقه اجتماعی بر تصمیم خرید.. 35

  2-2-11-3) فرایند خرید.. 36

  2-2-11-4) پیش بین رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو.. 37

  2-2-11-5) درک فرایند خرید.. 39

  2-2-11-6) مدل­های مرتبط با قصد خرید.. 41

  2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک.. 41

  2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل.. 43

  2-3) پیشینه پژوهش 45

  2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 45

  2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور.. 52

  2-4) توسعه فرضیات 59

  2-5) خلاصه و جمع بندی 66

  فصل سوم) روش­شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه 68

  3-2) روش تحقیق 68

  3-3) جامعه آماری پژوهش 70

  3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70

  3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71

  3-6) روایی و پایایی 72

  3-6-1)روایی.. 72

  3-6-2) پایایی.. 73

  3-6-2-1) تحلیل عاملی.. 74

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده­ها 75

  3-9) خلاصه و جمع بندی 75

  فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1) مقدمه 78

  4-2) آمار توصیفی 78

  4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78

  4-3) آمار استنباطی 80

  4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده­ها.. 80

  4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش.. 80

  4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 81

  4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه.. 81

  4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی.. 82

  4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ.. 82

  4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR).. 83

  4-3-3-3) روایی مدل بیرونی.. 84

  4-3-3-2) روایی همگرا.. 84

  4-3-3-3) روایی واگرا.. 85

  4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل.. 85

  4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر.. 87

  4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 89

  4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر.. 90

  4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value).. 90

  4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها.. 91

  4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars).. 92

  4-3-4-1-4) اندازه اثر . 92

  4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی ().. 94

  4-3-4-1-6) معیارRedundancy. 95

  4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش.. 95

  4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  4-6) اثر تعدیلگری 98

  4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100

  4-8) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101

  4-9) خلاصه و جمع بندی 102

  فصل پنجم) نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه 104

  5-2) خلاصه تحقیق 104

  5-3) مدل نهایی پژوهش 105

  5-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106

  5-4-1) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه اول.. 106

  5-4-2) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوم.. 106

  5-4-3) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سوم.. 107

  5-4-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهارم.. 107

  5-4-5) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پنجم.. 108

  5-4-6) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه ششم.. 108

  5-4-7) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هفتم.. 109

  5-4-8) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هشتم.. 109

  5-4-9) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه نهم.. 110

  5-4-10) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دهم.. 110

  5-4-11) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه یازدهم.. 111

  5-4-12) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوازدهم.. 111

  5-4-13) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سیزدهم.. 112

  5-4-14) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهاردهم.. 112

  5-4-15) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پانزدهم.. 113

  5-5) نتیجه­گیری کلی تحقیق 113

  5-6) پیشنهادهای­کاربردی و مدیریتی 114

  5-7) پیشنهادهایی برای تحقیق­های آتی 115

  5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115

  5-9) خلاصه و جمع بندی 115

  پیوست­ها 117

  منابع 131

   

  فهرست جداول

  جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49

  جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55

  جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72

  جدول (3-2) منابع مقیاس­های سنجش 73

  جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74

  جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79

  جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80

  جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81

  جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83

  جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84

  جدول( 4-6) روایی همگرا 85

  جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86

  جدول (4-8) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88

  جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم AVE 89

  جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90

  جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91

  جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92

  جدول (4-13) اندازه اثر F2 93

  جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 ) 94

  جدول (4-15) معیارRedundancy 95

  جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

  جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97

  جدول (4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101

   

  فهرست شکل­ها

  شکل (1-1) مدل پژوهش 6

  شکل (2-1) مراحل فرآیند خرید کالا توسط ­مشتری 36

  شکل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید 40

  شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41

  شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44

  شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66

  شکل (3-1) فرایند تحقیق 69

  شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول ­بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98

  شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99

  شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آماره­های t 100

  شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش

   

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 485
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد