تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 46
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49155

  پایان نامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران


  دانشگاه تبریز

  پردیس بین المللی ارس

  گروه مدیریت

  پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت

  گرایش اجرایی

  عنوان:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

  استادان راهنما

  دکتر علیرضا فضل زاده

  دکتر محمد فاریابی

  استاد مشاور

  دکتر ناصر صنوبر

  بهمن ماه 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2 بیان مساله پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 4

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

  1-4 سوال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

  1-5 هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

  1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

  1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 8

  1-8 جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………………………… 11

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

  2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

  2- 2-1 برند و برند سازی………………………………………………………………………………………………….. 14

  2-2-1-1 برند…………………………………………………………………………………………………………………. 14

  2-1-1-2 مدیریت برند……………………………………………………………………………………………………. 15

  2-2-1-3 شخصیت برند……………………………………………………………………………………………………. 16

  2-2-1-4 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند……………………………………………… 17

  2-2-1-5 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………….18

  2-2-2 روابط بین برند و مصرف کننده……………………………………………………………………………….. 20

  2-2-2-1نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و برند…………………………………………………. 20

  2-2-2-2 قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده……………………………………………… 23

  2-2-3 محبوبیت برند……………………………………………………………………………………………………….. 28

  2-2-3-1 وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند……………………………………………………………. 28

  2-2- 3-2 تبیین نظری مفهوم محبوبیت برند (عشق برند)…………………………………………………. 29

  2-2-3-3 عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان…………………………………………. 33

  2-2-4 تبلیغات دهان به دهان در مورد برند……………………………………………………………………….. 39

  2-3 پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………… 41

  • مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………….. 41

  2-3-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………….. 47

  2-4 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-4-1 تنوع طلبی مشتری………………………………………………………………………………………………. 51

  2-4-2 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………………….. 52

  2-4-3 خود اجتماعی تصور یافته توسط برند……………………………………………………………………… 52

  2-4-4 تبلیغات دهان به دهان…………………………………………………………………………………………… 53

  2-5 جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 56

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-3 پرسش‌های تحقیق‌…………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-4 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 59

  3-5 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………… 60

  3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 61

  3-6-1 روایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-6-2 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 64

  3-8 جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………… 66

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

  4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………. 68

  4-2-1 بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق………………………………………………. 69

  4-2-2 تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات متغیرهای کلیدی…………………………………… 70

  4-3 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

  4-3-1 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی” ……………………………. 82

  4-3-2 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی”………………………. 83

  4-3-3 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل” ………………….. 84

  4-3-4 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”…………….. 85

  4-3-5 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو” ……………………………….. 86

  4-3-6 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”………………………….. 87

  4-3-7 آماره های برازش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی در

  هر سه برند مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….. 88

  4-3-8 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند گرجی”…………………………………………………………………………………………………………… 90

  4-3-8-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول…………………………………………………………………. 90

  4-3-8-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-5آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-6آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………….. 92

  4-3-8-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 92

  4-3-8-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 93

  4-3-9 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند

  شیرین عسل”……………………………………………………………………………………………………………………. 93

  4-3-9-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 93

  4-3-9-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ………………………………………………………………… 94

  4-3-9-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 94

  4-3-9-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 95

  4-3-9-5 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………… 95

  4-3-9-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 96

  4-3-9-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 96

  4-3-9-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند مینو”……………………………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….. 97

  4-3-10-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ……………………………………………………………… 98

  4-3-10-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول……………………………………………………………….. 98

  4-3-10-4 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. 98

  4-3-10-5 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………… 99

  4-3-10-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………. 99

  4-3-10-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم……………………………………………………………… 100

  4-3-10-8 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………… 100

  4-4 خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 101

  4-5 جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 102

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

  5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 105

  5-2-1 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “برند گرجی” ……………………………………………….. 105

  5-2-2 نتایج آزمون فرضیات در مورد” برند شیرین عسل”………………………………………………….. 106

  5-2-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد برند “مینو” …………………………………………………… 108

  5-3 نتایج و تحلیل سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………. 109

  5-3-1 در مورد برند” گرجی” ………………………………………………………………………………………….. 110

  5-3-2 در مورد برند” شیرین عسل” ………………………………………………………………………………… 110

  5-3-3 در مورد برند “مینو” ……………………………………………………………………………………………… 110

  5-4 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 112

  5-5 کاربردهای مدیریتی و ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………. 114

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………. 116

  5-7 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..116

  منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

  ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 151

   

  فهرست نمودارها

  شکل 2-3 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 55

  شکل 4-1 نمودار ستونی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……………………….. 70

  شکل 4-2 نمودار ستونی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  شکل 4-3نمودار ستونی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………………. 71

  شکل 4-4 نمودار رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………………. 72

  شکل 4-5 نمودار ستونی تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای

  خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

  شکل 4-6 نمودار ستونی اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………… 73

  شکل 4-7نمودار ستونی علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………….. 74

  شکل 4-8 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 83

  شکل 4-9ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند گرجی “………………………. 84

  شکل 4-10 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل”…………………………………………………………………………… 85

  شکل 4-11ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل “………….. 86

  شکل 4-12 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند مینو”………………………………………………………………………………………… 87

  شکل 4-13ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند مینو “……………………….. 88

  فهرست جدول ها

  جدول 2-1 چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………… 54

  جدول 3-1 متغیرها،عوامل وارزش عوامل در پرسشنامه………………………………………………………… 62

  جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه………………………………………………………………….. 63

  جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………… 64

  جدول 4-1 بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………… 70

  جدول 4- 2بررسی توصیفی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق….. 70

  جدول 4- 3 بررسی توصیفی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  جدول 4- 4بررسی توصیفی رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………… 72

  جدول 4- 5 میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای خارجی……….. 72

  جدول 4- 6 میزان اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………………….. 73

  جدول 4- 7 میزان علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………………….. 74

  جدول 4-8 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تنوع طلبی” …………………………………………………… 75

  جدول 4-9 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تصویر برند” …………………………………………………… 76

  جدول 4-10 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی “خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” ………….. 77

  جدول 4-11تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تبلیغات دهان به دهان” ………………………………… 78

  جدول 4-12 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” محبوبیت برند” ……………………………………………. 79

  جدول 4-13 نامگذاری ابعاد مدل پژوهش در معادلات ساختاری انجام شده………………………….. 82

  جدول 4-14 مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی………………………….. 89

  جدول 5-1 شدت تاثیرهای مرتب شده در نتایج به دست آمده…………………………………………… 111

   
   
   
   
   
  چکیده

  تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر “تبلیغات دهان به دهان” بر “وفاداری به برند گرجی” و کمترین شدت تاثیر مربوط به “محبوبیت برند شیرین عسل” بر “وفاداری به این برند” بوده است.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 313
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد