تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 84
  • بازدید دیروز : 76
  • بازدید کل : 52612

  پایان نامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران


  دانشگاه تبریز

  پردیس بین المللی ارس

  گروه مدیریت

  پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت

  گرایش اجرایی

  عنوان:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

  استادان راهنما

  دکتر علیرضا فضل زاده

  دکتر محمد فاریابی

  استاد مشاور

  دکتر ناصر صنوبر

  بهمن ماه 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2 بیان مساله پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 4

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

  1-4 سوال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

  1-5 هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

  1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

  1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 8

  1-8 جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………………………… 11

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

  2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

  2- 2-1 برند و برند سازی………………………………………………………………………………………………….. 14

  2-2-1-1 برند…………………………………………………………………………………………………………………. 14

  2-1-1-2 مدیریت برند……………………………………………………………………………………………………. 15

  2-2-1-3 شخصیت برند……………………………………………………………………………………………………. 16

  2-2-1-4 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند……………………………………………… 17

  2-2-1-5 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………….18

  2-2-2 روابط بین برند و مصرف کننده……………………………………………………………………………….. 20

  2-2-2-1نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و برند…………………………………………………. 20

  2-2-2-2 قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده……………………………………………… 23

  2-2-3 محبوبیت برند……………………………………………………………………………………………………….. 28

  2-2-3-1 وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند……………………………………………………………. 28

  2-2- 3-2 تبیین نظری مفهوم محبوبیت برند (عشق برند)…………………………………………………. 29

  2-2-3-3 عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان…………………………………………. 33

  2-2-4 تبلیغات دهان به دهان در مورد برند……………………………………………………………………….. 39

  2-3 پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………… 41

  • مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………….. 41

  2-3-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………….. 47

  2-4 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-4-1 تنوع طلبی مشتری………………………………………………………………………………………………. 51

  2-4-2 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………………….. 52

  2-4-3 خود اجتماعی تصور یافته توسط برند……………………………………………………………………… 52

  2-4-4 تبلیغات دهان به دهان…………………………………………………………………………………………… 53

  2-5 جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 56

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-3 پرسش‌های تحقیق‌…………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-4 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 59

  3-5 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………… 60

  3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 61

  3-6-1 روایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-6-2 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 64

  3-8 جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………… 66

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

  4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………. 68

  4-2-1 بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق………………………………………………. 69

  4-2-2 تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات متغیرهای کلیدی…………………………………… 70

  4-3 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

  4-3-1 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی” ……………………………. 82

  4-3-2 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی”………………………. 83

  4-3-3 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل” ………………….. 84

  4-3-4 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”…………….. 85

  4-3-5 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو” ……………………………….. 86

  4-3-6 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”………………………….. 87

  4-3-7 آماره های برازش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی در

  هر سه برند مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….. 88

  4-3-8 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند گرجی”…………………………………………………………………………………………………………… 90

  4-3-8-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول…………………………………………………………………. 90

  4-3-8-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-5آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-6آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………….. 92

  4-3-8-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 92

  4-3-8-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 93

  4-3-9 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند

  شیرین عسل”……………………………………………………………………………………………………………………. 93

  4-3-9-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 93

  4-3-9-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ………………………………………………………………… 94

  4-3-9-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 94

  4-3-9-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 95

  4-3-9-5 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………… 95

  4-3-9-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 96

  4-3-9-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 96

  4-3-9-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند مینو”……………………………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….. 97

  4-3-10-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ……………………………………………………………… 98

  4-3-10-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول……………………………………………………………….. 98

  4-3-10-4 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. 98

  4-3-10-5 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………… 99

  4-3-10-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………. 99

  4-3-10-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم……………………………………………………………… 100

  4-3-10-8 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………… 100

  4-4 خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 101

  4-5 جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 102

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

  5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 105

  5-2-1 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “برند گرجی” ……………………………………………….. 105

  5-2-2 نتایج آزمون فرضیات در مورد” برند شیرین عسل”………………………………………………….. 106

  5-2-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد برند “مینو” …………………………………………………… 108

  5-3 نتایج و تحلیل سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………. 109

  5-3-1 در مورد برند” گرجی” ………………………………………………………………………………………….. 110

  5-3-2 در مورد برند” شیرین عسل” ………………………………………………………………………………… 110

  5-3-3 در مورد برند “مینو” ……………………………………………………………………………………………… 110

  5-4 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 112

  5-5 کاربردهای مدیریتی و ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………. 114

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………. 116

  5-7 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..116

  منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

  ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 151

   

  فهرست نمودارها

  شکل 2-3 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 55

  شکل 4-1 نمودار ستونی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……………………….. 70

  شکل 4-2 نمودار ستونی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  شکل 4-3نمودار ستونی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………………. 71

  شکل 4-4 نمودار رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………………. 72

  شکل 4-5 نمودار ستونی تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای

  خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

  شکل 4-6 نمودار ستونی اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………… 73

  شکل 4-7نمودار ستونی علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………….. 74

  شکل 4-8 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 83

  شکل 4-9ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند گرجی “………………………. 84

  شکل 4-10 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل”…………………………………………………………………………… 85

  شکل 4-11ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل “………….. 86

  شکل 4-12 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند مینو”………………………………………………………………………………………… 87

  شکل 4-13ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند مینو “……………………….. 88

  فهرست جدول ها

  جدول 2-1 چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………… 54

  جدول 3-1 متغیرها،عوامل وارزش عوامل در پرسشنامه………………………………………………………… 62

  جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه………………………………………………………………….. 63

  جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………… 64

  جدول 4-1 بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………… 70

  جدول 4- 2بررسی توصیفی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق….. 70

  جدول 4- 3 بررسی توصیفی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  جدول 4- 4بررسی توصیفی رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………… 72

  جدول 4- 5 میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای خارجی……….. 72

  جدول 4- 6 میزان اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………………….. 73

  جدول 4- 7 میزان علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………………….. 74

  جدول 4-8 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تنوع طلبی” …………………………………………………… 75

  جدول 4-9 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تصویر برند” …………………………………………………… 76

  جدول 4-10 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی “خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” ………….. 77

  جدول 4-11تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تبلیغات دهان به دهان” ………………………………… 78

  جدول 4-12 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” محبوبیت برند” ……………………………………………. 79

  جدول 4-13 نامگذاری ابعاد مدل پژوهش در معادلات ساختاری انجام شده………………………….. 82

  جدول 4-14 مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی………………………….. 89

  جدول 5-1 شدت تاثیرهای مرتب شده در نتایج به دست آمده…………………………………………… 111

   
   
   
   
   
  چکیده

  تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر “تبلیغات دهان به دهان” بر “وفاداری به برند گرجی” و کمترین شدت تاثیر مربوط به “محبوبیت برند شیرین عسل” بر “وفاداری به این برند” بوده است.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 318
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد