تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 34
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55585

  پایان نامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران


  دانشگاه تبریز

  پردیس بین المللی ارس

  گروه مدیریت

  پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت

  گرایش اجرایی

  عنوان:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

  استادان راهنما

  دکتر علیرضا فضل زاده

  دکتر محمد فاریابی

  استاد مشاور

  دکتر ناصر صنوبر

  بهمن ماه 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2 بیان مساله پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 4

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

  1-4 سوال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

  1-5 هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

  1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

  1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 8

  1-8 جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………………………… 11

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

  2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

  2- 2-1 برند و برند سازی………………………………………………………………………………………………….. 14

  2-2-1-1 برند…………………………………………………………………………………………………………………. 14

  2-1-1-2 مدیریت برند……………………………………………………………………………………………………. 15

  2-2-1-3 شخصیت برند……………………………………………………………………………………………………. 16

  2-2-1-4 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند……………………………………………… 17

  2-2-1-5 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………….18

  2-2-2 روابط بین برند و مصرف کننده……………………………………………………………………………….. 20

  2-2-2-1نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و برند…………………………………………………. 20

  2-2-2-2 قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده……………………………………………… 23

  2-2-3 محبوبیت برند……………………………………………………………………………………………………….. 28

  2-2-3-1 وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند……………………………………………………………. 28

  2-2- 3-2 تبیین نظری مفهوم محبوبیت برند (عشق برند)…………………………………………………. 29

  2-2-3-3 عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان…………………………………………. 33

  2-2-4 تبلیغات دهان به دهان در مورد برند……………………………………………………………………….. 39

  2-3 پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………… 41

  • مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………….. 41

  2-3-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………….. 47

  2-4 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-4-1 تنوع طلبی مشتری………………………………………………………………………………………………. 51

  2-4-2 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………………….. 52

  2-4-3 خود اجتماعی تصور یافته توسط برند……………………………………………………………………… 52

  2-4-4 تبلیغات دهان به دهان…………………………………………………………………………………………… 53

  2-5 جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 56

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-3 پرسش‌های تحقیق‌…………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-4 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 59

  3-5 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………… 60

  3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 61

  3-6-1 روایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-6-2 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 64

  3-8 جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………… 66

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

  4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………. 68

  4-2-1 بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق………………………………………………. 69

  4-2-2 تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات متغیرهای کلیدی…………………………………… 70

  4-3 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

  4-3-1 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی” ……………………………. 82

  4-3-2 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی”………………………. 83

  4-3-3 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل” ………………….. 84

  4-3-4 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”…………….. 85

  4-3-5 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو” ……………………………….. 86

  4-3-6 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”………………………….. 87

  4-3-7 آماره های برازش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی در

  هر سه برند مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….. 88

  4-3-8 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند گرجی”…………………………………………………………………………………………………………… 90

  4-3-8-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول…………………………………………………………………. 90

  4-3-8-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-5آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-6آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………….. 92

  4-3-8-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 92

  4-3-8-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 93

  4-3-9 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند

  شیرین عسل”……………………………………………………………………………………………………………………. 93

  4-3-9-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 93

  4-3-9-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ………………………………………………………………… 94

  4-3-9-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 94

  4-3-9-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 95

  4-3-9-5 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………… 95

  4-3-9-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 96

  4-3-9-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 96

  4-3-9-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند مینو”……………………………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….. 97

  4-3-10-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ……………………………………………………………… 98

  4-3-10-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول……………………………………………………………….. 98

  4-3-10-4 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. 98

  4-3-10-5 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………… 99

  4-3-10-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………. 99

  4-3-10-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم……………………………………………………………… 100

  4-3-10-8 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………… 100

  4-4 خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 101

  4-5 جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 102

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

  5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 105

  5-2-1 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “برند گرجی” ……………………………………………….. 105

  5-2-2 نتایج آزمون فرضیات در مورد” برند شیرین عسل”………………………………………………….. 106

  5-2-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد برند “مینو” …………………………………………………… 108

  5-3 نتایج و تحلیل سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………. 109

  5-3-1 در مورد برند” گرجی” ………………………………………………………………………………………….. 110

  5-3-2 در مورد برند” شیرین عسل” ………………………………………………………………………………… 110

  5-3-3 در مورد برند “مینو” ……………………………………………………………………………………………… 110

  5-4 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 112

  5-5 کاربردهای مدیریتی و ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………. 114

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………. 116

  5-7 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..116

  منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

  ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 151

   

  فهرست نمودارها

  شکل 2-3 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 55

  شکل 4-1 نمودار ستونی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……………………….. 70

  شکل 4-2 نمودار ستونی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  شکل 4-3نمودار ستونی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………………. 71

  شکل 4-4 نمودار رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………………. 72

  شکل 4-5 نمودار ستونی تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای

  خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

  شکل 4-6 نمودار ستونی اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………… 73

  شکل 4-7نمودار ستونی علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………….. 74

  شکل 4-8 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 83

  شکل 4-9ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند گرجی “………………………. 84

  شکل 4-10 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل”…………………………………………………………………………… 85

  شکل 4-11ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل “………….. 86

  شکل 4-12 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند مینو”………………………………………………………………………………………… 87

  شکل 4-13ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند مینو “……………………….. 88

  فهرست جدول ها

  جدول 2-1 چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………… 54

  جدول 3-1 متغیرها،عوامل وارزش عوامل در پرسشنامه………………………………………………………… 62

  جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه………………………………………………………………….. 63

  جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………… 64

  جدول 4-1 بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………… 70

  جدول 4- 2بررسی توصیفی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق….. 70

  جدول 4- 3 بررسی توصیفی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  جدول 4- 4بررسی توصیفی رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………… 72

  جدول 4- 5 میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای خارجی……….. 72

  جدول 4- 6 میزان اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………………….. 73

  جدول 4- 7 میزان علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………………….. 74

  جدول 4-8 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تنوع طلبی” …………………………………………………… 75

  جدول 4-9 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تصویر برند” …………………………………………………… 76

  جدول 4-10 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی “خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” ………….. 77

  جدول 4-11تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تبلیغات دهان به دهان” ………………………………… 78

  جدول 4-12 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” محبوبیت برند” ……………………………………………. 79

  جدول 4-13 نامگذاری ابعاد مدل پژوهش در معادلات ساختاری انجام شده………………………….. 82

  جدول 4-14 مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی………………………….. 89

  جدول 5-1 شدت تاثیرهای مرتب شده در نتایج به دست آمده…………………………………………… 111

   
   
   
   
   
  چکیده

  تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر “تبلیغات دهان به دهان” بر “وفاداری به برند گرجی” و کمترین شدت تاثیر مربوط به “محبوبیت برند شیرین عسل” بر “وفاداری به این برند” بوده است.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 325
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد