تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 19
  • بازدید دیروز : 73
  • بازدید کل : 44231

  پایان نامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران


  دانشگاه تبریز

  پردیس بین المللی ارس

  گروه مدیریت

  پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت

  گرایش اجرایی

  عنوان:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

  استادان راهنما

  دکتر علیرضا فضل زاده

  دکتر محمد فاریابی

  استاد مشاور

  دکتر ناصر صنوبر

  بهمن ماه 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2 بیان مساله پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 4

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

  1-4 سوال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

  1-5 هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

  1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

  1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 8

  1-8 جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………………………… 11

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

  2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

  2- 2-1 برند و برند سازی………………………………………………………………………………………………….. 14

  2-2-1-1 برند…………………………………………………………………………………………………………………. 14

  2-1-1-2 مدیریت برند……………………………………………………………………………………………………. 15

  2-2-1-3 شخصیت برند……………………………………………………………………………………………………. 16

  2-2-1-4 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند……………………………………………… 17

  2-2-1-5 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………….18

  2-2-2 روابط بین برند و مصرف کننده……………………………………………………………………………….. 20

  2-2-2-1نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و برند…………………………………………………. 20

  2-2-2-2 قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده……………………………………………… 23

  2-2-3 محبوبیت برند……………………………………………………………………………………………………….. 28

  2-2-3-1 وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند……………………………………………………………. 28

  2-2- 3-2 تبیین نظری مفهوم محبوبیت برند (عشق برند)…………………………………………………. 29

  2-2-3-3 عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان…………………………………………. 33

  2-2-4 تبلیغات دهان به دهان در مورد برند……………………………………………………………………….. 39

  2-3 پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………… 41

  • مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………….. 41

  2-3-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………….. 47

  2-4 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-4-1 تنوع طلبی مشتری………………………………………………………………………………………………. 51

  2-4-2 تصویر برند…………………………………………………………………………………………………………….. 52

  2-4-3 خود اجتماعی تصور یافته توسط برند……………………………………………………………………… 52

  2-4-4 تبلیغات دهان به دهان…………………………………………………………………………………………… 53

  2-5 جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 56

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 58

  3-3 پرسش‌های تحقیق‌…………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-4 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 59

  3-5 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………… 60

  3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 61

  3-6-1 روایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-6-2 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 62

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 64

  3-8 جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………… 66

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

  4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………. 68

  4-2-1 بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق………………………………………………. 69

  4-2-2 تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات متغیرهای کلیدی…………………………………… 70

  4-3 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

  4-3-1 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی” ……………………………. 82

  4-3-2 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی”………………………. 83

  4-3-3 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل” ………………….. 84

  4-3-4 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”…………….. 85

  4-3-5 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو” ……………………………….. 86

  4-3-6 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”………………………….. 87

  4-3-7 آماره های برازش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی در

  هر سه برند مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….. 88

  4-3-8 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند گرجی”…………………………………………………………………………………………………………… 90

  4-3-8-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول…………………………………………………………………. 90

  4-3-8-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 90

  4-3-8-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-5آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 91

  4-3-8-6آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………….. 92

  4-3-8-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 92

  4-3-8-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 93

  4-3-9 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند

  شیرین عسل”……………………………………………………………………………………………………………………. 93

  4-3-9-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 93

  4-3-9-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ………………………………………………………………… 94

  4-3-9-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول………………………………………………………………….. 94

  4-3-9-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 95

  4-3-9-5 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………… 95

  4-3-9-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 96

  4-3-9-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم………………………………………………………………… 96

  4-3-9-8 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده

  برای” برند مینو”……………………………………………………………………………………………………………… 97

  4-3-10-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….. 97

  4-3-10-2 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول ……………………………………………………………… 98

  4-3-10-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول……………………………………………………………….. 98

  4-3-10-4 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. 98

  4-3-10-5 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………… 99

  4-3-10-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم………………………………………………………………. 99

  4-3-10-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم……………………………………………………………… 100

  4-3-10-8 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………… 100

  4-4 خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 101

  4-5 جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 102

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

  5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 105

  5-2-1 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “برند گرجی” ……………………………………………….. 105

  5-2-2 نتایج آزمون فرضیات در مورد” برند شیرین عسل”………………………………………………….. 106

  5-2-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد برند “مینو” …………………………………………………… 108

  5-3 نتایج و تحلیل سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………. 109

  5-3-1 در مورد برند” گرجی” ………………………………………………………………………………………….. 110

  5-3-2 در مورد برند” شیرین عسل” ………………………………………………………………………………… 110

  5-3-3 در مورد برند “مینو” ……………………………………………………………………………………………… 110

  5-4 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 112

  5-5 کاربردهای مدیریتی و ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………. 114

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………. 116

  5-7 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..116

  منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

  ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 151

   

  فهرست نمودارها

  شکل 2-3 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 55

  شکل 4-1 نمودار ستونی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……………………….. 70

  شکل 4-2 نمودار ستونی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  شکل 4-3نمودار ستونی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………………. 71

  شکل 4-4 نمودار رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………………. 72

  شکل 4-5 نمودار ستونی تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای

  خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

  شکل 4-6 نمودار ستونی اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………… 73

  شکل 4-7نمودار ستونی علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………….. 74

  شکل 4-8 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 83

  شکل 4-9ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند گرجی “………………………. 84

  شکل 4-10 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل”…………………………………………………………………………… 85

  شکل 4-11ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل “………….. 86

  شکل 4-12 خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات

  ساختاری تحقیق در “برند مینو”………………………………………………………………………………………… 87

  شکل 4-13ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند مینو “……………………….. 88

  فهرست جدول ها

  جدول 2-1 چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………… 54

  جدول 3-1 متغیرها،عوامل وارزش عوامل در پرسشنامه………………………………………………………… 62

  جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه………………………………………………………………….. 63

  جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………… 64

  جدول 4-1 بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق…………………… 70

  جدول 4- 2بررسی توصیفی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق….. 70

  جدول 4- 3 بررسی توصیفی مقطع تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق……….. 71

  جدول 4- 4بررسی توصیفی رشته تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق………… 72

  جدول 4- 5 میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای ایرانی در مقابل بیسکوییتهای خارجی……….. 72

  جدول 4- 6 میزان اهمیت خرید بیسکوییتهای جدید………………………………………………………….. 73

  جدول 4- 7 میزان علاقه به بیسکوییتهای قدیمی در برابر بیسکوییتهای جدید…………………….. 74

  جدول 4-8 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تنوع طلبی” …………………………………………………… 75

  جدول 4-9 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تصویر برند” …………………………………………………… 76

  جدول 4-10 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی “خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” ………….. 77

  جدول 4-11تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” تبلیغات دهان به دهان” ………………………………… 78

  جدول 4-12 تحلیل توصیفی متغیر کلیدی ” محبوبیت برند” ……………………………………………. 79

  جدول 4-13 نامگذاری ابعاد مدل پژوهش در معادلات ساختاری انجام شده………………………….. 82

  جدول 4-14 مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی………………………….. 89

  جدول 5-1 شدت تاثیرهای مرتب شده در نتایج به دست آمده…………………………………………… 111

   
   
   
   
   
  چکیده

  تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر “تبلیغات دهان به دهان” بر “وفاداری به برند گرجی” و کمترین شدت تاثیر مربوط به “محبوبیت برند شیرین عسل” بر “وفاداری به این برند” بوده است.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 286
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد