تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 22
  • بازدید دیروز : 73
  • بازدید کل : 44234

  پایان نامه بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ایلام

  گروه مدیریت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

  گرایش: بازاریابی

  عنوان:

  بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)

  استاد راهنما:

  دکتر اسفندیار محمدی

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله………………………………………………………………………………. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

  1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

  1-4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………… 9

  1-4-2- اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………. 9

  1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 10

  1-5-1- فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………… 10

  1-5-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 10

  1-6- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

  1-7- جنبه جدید و نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………. 11

  1-8- سازمانهای بهره بردار احتمالی…………………………………………………………………………….. 11

  1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 11

  1-9-1- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………… 11

  1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها 12

  1-10- انوع متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 13

  1-11- ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………….. 13

  1-12- خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………….. 14

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه. 16

  2-2- فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………… 17

  2-3- فرسودگی شغلی و فشار شغلی.. 18

  2-4- افراد در معرض خطر……………………………………………………………………………………….. 23

  2-5- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی.. 23

  2-6- علل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………….. 24

  2-8- اثرات فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………… 28

  2-9- پیشگیری از فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………… 28

  2-10- تعارض……………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-11 مفهوم تعارض …. 31

  2-12 تعارض در گذشته و حال………………………………………………………………………………….. 32

  2-13 دیدگاه های مربوط به تعارض…………………………………………………………………………….. 33

  2-14 تقسیم بندی تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………… 36

  2-14-1 تعارض برحسب طرفهای تعارض……………………………………………………………………. 36

  2-14-1-1 تعارض درون فردی…………………………………………………………………………………. 36

  2-14-1-2 تعارض‌ بین‌ فردی‌ 37

  2-14-1-3 تعارض‌ درون‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-4 تعارض‌ بین‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-5 تعارض‌ درون‌ سازمانی‌ 37

  2-14-2 تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب…………………………………………………………….. 37

  2-15 چهارموقعیت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگویDAVIS AND NEWSTROM .. 39

  2-16 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………………… 40

  2-17 زیانهای ناشی از تعارض…. 41

  2-18 ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………. 42

  2-19 دلایل بروز تضاد در سازمان. 44

  2-20 مدیریت تـعــارض…………………………………………………………………………………………. 45

  2-21 ضرورت مدیریت تعارض…………………………………………………………………………………. 45

  2-22 سبکهای مدیریت تعارض…. 46

  2-23 استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان. 49

  2-24 جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-25 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 51

  2-25-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 51

  2-25-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 54

  2-26 چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 56

  2-27 مدل مفهومی پژوهش… 57

  2-28 خلاصه فصل دوم. 58

   

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-2 روش تحقیق.. 61

  3-3 فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 62

  3-4 جامعه آماری.. 64

  3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 64

  3-6 روایی و پایایی ابزار و جمع آوری اطلاعات… 65

  3-6-1 ابزار جمع آوری اطلاعات … 65

  3-6-2 روایی .. 66

  3-6-3 پایایی.. 67

  3-7 شیوه های گردآوری داده ها 68

  3-7-1 مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 68

  3-7-2 تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………………………. 68

  3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….. 69

  3-8-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 69

  3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………… 69

  3-8-3 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8.80. 70

  3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاری .. 70

  3-8-5 مرحله بیان مدل. 71

  3-8-6 مرحله تخمین مدل. 72

  3-8-7 ارزیابی تناسب یا برازش مدل. 73

  3-8-8 اصلاح مدل. 73

  3-8-9 تفسیر مدل. 74

  3-9 خلاصه فصل سوم . 75

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه. 77

  4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-2-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 78

  4-2-1-1 تحلیل داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………… 78

  4-2-1-2 تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………… 79

  4-2-1-3 تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………… 80

  4-2-2 تحلیلهای استنباطی…………………………………………………………………………………………. 81

  4-2-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع عامل ها 81

  4-2-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری.. 82

  4-2-2-2-1 معیار RMSEA.. 82

  4-2-2-2-2 آزمون . 82

  4-2-2-2-3 معیار PMR .. 82

  4-2-2-2-4 معیارهای AGFI و GFI 83

  4-2-2-2-5 معیارهای NFI، NNFI و CFI 83

  4-2-2-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر فرسودگی شغلی………………………………….. 84

  4-2-2-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای متغیر فرسودگی شغلی…………………………………. 86

  4-2-2-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر جو سازمانی……………………………………….. 88

  4-2-2-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر تعارض در محیط کار. 90

  4-2-2-7 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش…………………………………………………………. 91

  4-2-2-7-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه1. 94

  4-2-2-7-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 . 95

  4-2-2-7-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3. 96

  4-2-2-8 نتایج حاصل از فرضیه های فرعی………………………………………………………………….. 97

  4-2-2-8-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی1………………………………………………………….. 99

  4-2-2-8-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2 . 100

  4-2-2-8-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 101

  4-2-2-8-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 102

  4-2-2-8-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5 . 103

  4-2-2-8-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 104

  4-3 خلاصه فصل چهارم . 105

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1مقدمه. 107

  5-2 مروری بر چهارچوب کلی پژوهش……………………………………………………………………….. 107

  5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. 108

  5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اصلی تحقیق…………………………………………………… 108

  5-3-1-1 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………….. 108

  5-3-1-2 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………….. 108

  5-3-1-3 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………….. 109

  5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق.. 110

  5-3-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 1 . 110

  5-3-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2. 111

  5-3-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 111

  5-3-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 111

  5-3-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5. 112

  5-3-2-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 112

  5-4 بحث و نتیجهگیری کلی……………………………………………………………………………………… 113

  5-5 پیشنهادهای پژوهش… 115

  5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق.. 115

  5-5-2 پیشنهاد به محققین آتی…………………………………………………………………………………… 116

  5-6 محدودیتهای پژوهش… 117

  5-7 خلاصه فصل پنجم. 117

  منابع و مآخذ. 118

  پیوستها 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 132

  فهرست جدول‌ها

  جدول 2-1 رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی……………………………………………………………. 22

  جدول 2-2 راههای کاهش تعارض در سازمانها………………………………………………………………. 46

  جدول 3-1 تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه. 66

  جدول 3-2 سازگاری درونی………………………………………………………………………………………. 67

  جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن.. 78

  جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  جدول4‑4 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها 81

  جدول 4-5 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 84

  جدول 4-6 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 86

  جدول 4-7 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر جو سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول.. 88

  جدول 4-8 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر تعارض در محیط کار در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول. 90

  جدول 4-9 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………… 94

  جدول 4-10 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 1 . 95

  جدول 4-11 نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه 2 . 95

  جدول 4-12 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 3 . 96

  جدول 4-13 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………. 99

  جدول 4-14 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 1. 100

  جدول 4-15 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 2. 100

  جدول 4-16 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 3 . 101

  جدول 4-17 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 4. 102

  جدول 4-18 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 5. 103

  جدول 4-19 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 6 . 104

   

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن………………………………………………….. 78

  نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  نمودار 4-4 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 85

  نمودار 4-5 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

  نمودار 4-6 مدل اندازه گیری متغیر جو سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 89

  نمودار 4-7 مدل اندازه گیری متغیرحافظه بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

  نمودار 4-8 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

  نمودار 4-9 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 93

  نمودار 4-10 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد 97

  نمودار 4-11 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری 98

   

  فهرست شکل‌ها

  شکل 1-1 ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………. 13

  شکل 2-1 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………….. 40

  شکل 2-2 رویکرد مدیریت تعارض…………………………………………………………………………….. 47

  شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………. 57

  چکیده

  فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کار یا از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی می­باشد. در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی در گمرک شهرستان مهران می­باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران بوده و حجم نمونه برای جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و میدانی بکار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی به­دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه در بخش آمار توصیفی، از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری موجود در بسته­های نرم­افزاری SPSSو LISRELاستفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که تعارض در محیط کار تأثیر معناداری (ضریب معناداری 92/4) بر فرسودگی شغلی دارد که این تأثیر به صورت مستقیم می­باشد. این در حالی است که تعارض در محیط کار به طور غیرمستقیم و از طریق جو سازمانی (ضریب معناداری 51/10) تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی دارد.

  واژگان کلیدی: تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 184
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد