تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 57
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49166

  پایان نامه بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ایلام

  گروه مدیریت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

  گرایش: بازاریابی

  عنوان:

  بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)

  استاد راهنما:

  دکتر اسفندیار محمدی

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله………………………………………………………………………………. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

  1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

  1-4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………… 9

  1-4-2- اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………. 9

  1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 10

  1-5-1- فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………… 10

  1-5-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 10

  1-6- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

  1-7- جنبه جدید و نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………. 11

  1-8- سازمانهای بهره بردار احتمالی…………………………………………………………………………….. 11

  1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 11

  1-9-1- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………… 11

  1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها 12

  1-10- انوع متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 13

  1-11- ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………….. 13

  1-12- خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………….. 14

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه. 16

  2-2- فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………… 17

  2-3- فرسودگی شغلی و فشار شغلی.. 18

  2-4- افراد در معرض خطر……………………………………………………………………………………….. 23

  2-5- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی.. 23

  2-6- علل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………….. 24

  2-8- اثرات فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………… 28

  2-9- پیشگیری از فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………… 28

  2-10- تعارض……………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-11 مفهوم تعارض …. 31

  2-12 تعارض در گذشته و حال………………………………………………………………………………….. 32

  2-13 دیدگاه های مربوط به تعارض…………………………………………………………………………….. 33

  2-14 تقسیم بندی تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………… 36

  2-14-1 تعارض برحسب طرفهای تعارض……………………………………………………………………. 36

  2-14-1-1 تعارض درون فردی…………………………………………………………………………………. 36

  2-14-1-2 تعارض‌ بین‌ فردی‌ 37

  2-14-1-3 تعارض‌ درون‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-4 تعارض‌ بین‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-5 تعارض‌ درون‌ سازمانی‌ 37

  2-14-2 تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب…………………………………………………………….. 37

  2-15 چهارموقعیت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگویDAVIS AND NEWSTROM .. 39

  2-16 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………………… 40

  2-17 زیانهای ناشی از تعارض…. 41

  2-18 ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………. 42

  2-19 دلایل بروز تضاد در سازمان. 44

  2-20 مدیریت تـعــارض…………………………………………………………………………………………. 45

  2-21 ضرورت مدیریت تعارض…………………………………………………………………………………. 45

  2-22 سبکهای مدیریت تعارض…. 46

  2-23 استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان. 49

  2-24 جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-25 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 51

  2-25-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 51

  2-25-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 54

  2-26 چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 56

  2-27 مدل مفهومی پژوهش… 57

  2-28 خلاصه فصل دوم. 58

   

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-2 روش تحقیق.. 61

  3-3 فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 62

  3-4 جامعه آماری.. 64

  3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 64

  3-6 روایی و پایایی ابزار و جمع آوری اطلاعات… 65

  3-6-1 ابزار جمع آوری اطلاعات … 65

  3-6-2 روایی .. 66

  3-6-3 پایایی.. 67

  3-7 شیوه های گردآوری داده ها 68

  3-7-1 مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 68

  3-7-2 تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………………………. 68

  3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….. 69

  3-8-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 69

  3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………… 69

  3-8-3 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8.80. 70

  3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاری .. 70

  3-8-5 مرحله بیان مدل. 71

  3-8-6 مرحله تخمین مدل. 72

  3-8-7 ارزیابی تناسب یا برازش مدل. 73

  3-8-8 اصلاح مدل. 73

  3-8-9 تفسیر مدل. 74

  3-9 خلاصه فصل سوم . 75

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه. 77

  4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-2-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 78

  4-2-1-1 تحلیل داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………… 78

  4-2-1-2 تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………… 79

  4-2-1-3 تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………… 80

  4-2-2 تحلیلهای استنباطی…………………………………………………………………………………………. 81

  4-2-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع عامل ها 81

  4-2-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری.. 82

  4-2-2-2-1 معیار RMSEA.. 82

  4-2-2-2-2 آزمون . 82

  4-2-2-2-3 معیار PMR .. 82

  4-2-2-2-4 معیارهای AGFI و GFI 83

  4-2-2-2-5 معیارهای NFI، NNFI و CFI 83

  4-2-2-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر فرسودگی شغلی………………………………….. 84

  4-2-2-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای متغیر فرسودگی شغلی…………………………………. 86

  4-2-2-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر جو سازمانی……………………………………….. 88

  4-2-2-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر تعارض در محیط کار. 90

  4-2-2-7 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش…………………………………………………………. 91

  4-2-2-7-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه1. 94

  4-2-2-7-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 . 95

  4-2-2-7-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3. 96

  4-2-2-8 نتایج حاصل از فرضیه های فرعی………………………………………………………………….. 97

  4-2-2-8-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی1………………………………………………………….. 99

  4-2-2-8-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2 . 100

  4-2-2-8-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 101

  4-2-2-8-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 102

  4-2-2-8-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5 . 103

  4-2-2-8-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 104

  4-3 خلاصه فصل چهارم . 105

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1مقدمه. 107

  5-2 مروری بر چهارچوب کلی پژوهش……………………………………………………………………….. 107

  5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. 108

  5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اصلی تحقیق…………………………………………………… 108

  5-3-1-1 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………….. 108

  5-3-1-2 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………….. 108

  5-3-1-3 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………….. 109

  5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق.. 110

  5-3-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 1 . 110

  5-3-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2. 111

  5-3-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 111

  5-3-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 111

  5-3-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5. 112

  5-3-2-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 112

  5-4 بحث و نتیجهگیری کلی……………………………………………………………………………………… 113

  5-5 پیشنهادهای پژوهش… 115

  5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق.. 115

  5-5-2 پیشنهاد به محققین آتی…………………………………………………………………………………… 116

  5-6 محدودیتهای پژوهش… 117

  5-7 خلاصه فصل پنجم. 117

  منابع و مآخذ. 118

  پیوستها 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 132

  فهرست جدول‌ها

  جدول 2-1 رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی……………………………………………………………. 22

  جدول 2-2 راههای کاهش تعارض در سازمانها………………………………………………………………. 46

  جدول 3-1 تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه. 66

  جدول 3-2 سازگاری درونی………………………………………………………………………………………. 67

  جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن.. 78

  جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  جدول4‑4 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها 81

  جدول 4-5 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 84

  جدول 4-6 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 86

  جدول 4-7 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر جو سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول.. 88

  جدول 4-8 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر تعارض در محیط کار در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول. 90

  جدول 4-9 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………… 94

  جدول 4-10 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 1 . 95

  جدول 4-11 نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه 2 . 95

  جدول 4-12 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 3 . 96

  جدول 4-13 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………. 99

  جدول 4-14 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 1. 100

  جدول 4-15 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 2. 100

  جدول 4-16 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 3 . 101

  جدول 4-17 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 4. 102

  جدول 4-18 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 5. 103

  جدول 4-19 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 6 . 104

   

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن………………………………………………….. 78

  نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  نمودار 4-4 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 85

  نمودار 4-5 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

  نمودار 4-6 مدل اندازه گیری متغیر جو سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 89

  نمودار 4-7 مدل اندازه گیری متغیرحافظه بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

  نمودار 4-8 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

  نمودار 4-9 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 93

  نمودار 4-10 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد 97

  نمودار 4-11 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری 98

   

  فهرست شکل‌ها

  شکل 1-1 ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………. 13

  شکل 2-1 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………….. 40

  شکل 2-2 رویکرد مدیریت تعارض…………………………………………………………………………….. 47

  شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………. 57

  چکیده

  فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کار یا از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی می­باشد. در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی در گمرک شهرستان مهران می­باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران بوده و حجم نمونه برای جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و میدانی بکار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی به­دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه در بخش آمار توصیفی، از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری موجود در بسته­های نرم­افزاری SPSSو LISRELاستفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که تعارض در محیط کار تأثیر معناداری (ضریب معناداری 92/4) بر فرسودگی شغلی دارد که این تأثیر به صورت مستقیم می­باشد. این در حالی است که تعارض در محیط کار به طور غیرمستقیم و از طریق جو سازمانی (ضریب معناداری 51/10) تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی دارد.

  واژگان کلیدی: تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 216
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد