تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 45
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55596

  پایان نامه بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ایلام

  گروه مدیریت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

  گرایش: بازاریابی

  عنوان:

  بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)

  استاد راهنما:

  دکتر اسفندیار محمدی

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله………………………………………………………………………………. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

  1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

  1-4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………… 9

  1-4-2- اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………. 9

  1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 10

  1-5-1- فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………… 10

  1-5-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 10

  1-6- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

  1-7- جنبه جدید و نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………. 11

  1-8- سازمانهای بهره بردار احتمالی…………………………………………………………………………….. 11

  1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 11

  1-9-1- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………… 11

  1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها 12

  1-10- انوع متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 13

  1-11- ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………….. 13

  1-12- خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………….. 14

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه. 16

  2-2- فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………… 17

  2-3- فرسودگی شغلی و فشار شغلی.. 18

  2-4- افراد در معرض خطر……………………………………………………………………………………….. 23

  2-5- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی.. 23

  2-6- علل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………….. 24

  2-8- اثرات فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………… 28

  2-9- پیشگیری از فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………… 28

  2-10- تعارض……………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-11 مفهوم تعارض …. 31

  2-12 تعارض در گذشته و حال………………………………………………………………………………….. 32

  2-13 دیدگاه های مربوط به تعارض…………………………………………………………………………….. 33

  2-14 تقسیم بندی تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………… 36

  2-14-1 تعارض برحسب طرفهای تعارض……………………………………………………………………. 36

  2-14-1-1 تعارض درون فردی…………………………………………………………………………………. 36

  2-14-1-2 تعارض‌ بین‌ فردی‌ 37

  2-14-1-3 تعارض‌ درون‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-4 تعارض‌ بین‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-5 تعارض‌ درون‌ سازمانی‌ 37

  2-14-2 تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب…………………………………………………………….. 37

  2-15 چهارموقعیت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگویDAVIS AND NEWSTROM .. 39

  2-16 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………………… 40

  2-17 زیانهای ناشی از تعارض…. 41

  2-18 ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………. 42

  2-19 دلایل بروز تضاد در سازمان. 44

  2-20 مدیریت تـعــارض…………………………………………………………………………………………. 45

  2-21 ضرورت مدیریت تعارض…………………………………………………………………………………. 45

  2-22 سبکهای مدیریت تعارض…. 46

  2-23 استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان. 49

  2-24 جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-25 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 51

  2-25-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 51

  2-25-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 54

  2-26 چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 56

  2-27 مدل مفهومی پژوهش… 57

  2-28 خلاصه فصل دوم. 58

   

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-2 روش تحقیق.. 61

  3-3 فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 62

  3-4 جامعه آماری.. 64

  3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 64

  3-6 روایی و پایایی ابزار و جمع آوری اطلاعات… 65

  3-6-1 ابزار جمع آوری اطلاعات … 65

  3-6-2 روایی .. 66

  3-6-3 پایایی.. 67

  3-7 شیوه های گردآوری داده ها 68

  3-7-1 مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 68

  3-7-2 تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………………………. 68

  3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….. 69

  3-8-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 69

  3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………… 69

  3-8-3 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8.80. 70

  3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاری .. 70

  3-8-5 مرحله بیان مدل. 71

  3-8-6 مرحله تخمین مدل. 72

  3-8-7 ارزیابی تناسب یا برازش مدل. 73

  3-8-8 اصلاح مدل. 73

  3-8-9 تفسیر مدل. 74

  3-9 خلاصه فصل سوم . 75

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه. 77

  4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-2-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 78

  4-2-1-1 تحلیل داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………… 78

  4-2-1-2 تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………… 79

  4-2-1-3 تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………… 80

  4-2-2 تحلیلهای استنباطی…………………………………………………………………………………………. 81

  4-2-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع عامل ها 81

  4-2-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری.. 82

  4-2-2-2-1 معیار RMSEA.. 82

  4-2-2-2-2 آزمون . 82

  4-2-2-2-3 معیار PMR .. 82

  4-2-2-2-4 معیارهای AGFI و GFI 83

  4-2-2-2-5 معیارهای NFI، NNFI و CFI 83

  4-2-2-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر فرسودگی شغلی………………………………….. 84

  4-2-2-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای متغیر فرسودگی شغلی…………………………………. 86

  4-2-2-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر جو سازمانی……………………………………….. 88

  4-2-2-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر تعارض در محیط کار. 90

  4-2-2-7 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش…………………………………………………………. 91

  4-2-2-7-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه1. 94

  4-2-2-7-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 . 95

  4-2-2-7-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3. 96

  4-2-2-8 نتایج حاصل از فرضیه های فرعی………………………………………………………………….. 97

  4-2-2-8-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی1………………………………………………………….. 99

  4-2-2-8-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2 . 100

  4-2-2-8-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 101

  4-2-2-8-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 102

  4-2-2-8-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5 . 103

  4-2-2-8-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 104

  4-3 خلاصه فصل چهارم . 105

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1مقدمه. 107

  5-2 مروری بر چهارچوب کلی پژوهش……………………………………………………………………….. 107

  5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. 108

  5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اصلی تحقیق…………………………………………………… 108

  5-3-1-1 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………….. 108

  5-3-1-2 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………….. 108

  5-3-1-3 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………….. 109

  5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق.. 110

  5-3-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 1 . 110

  5-3-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2. 111

  5-3-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 111

  5-3-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 111

  5-3-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5. 112

  5-3-2-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 112

  5-4 بحث و نتیجهگیری کلی……………………………………………………………………………………… 113

  5-5 پیشنهادهای پژوهش… 115

  5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق.. 115

  5-5-2 پیشنهاد به محققین آتی…………………………………………………………………………………… 116

  5-6 محدودیتهای پژوهش… 117

  5-7 خلاصه فصل پنجم. 117

  منابع و مآخذ. 118

  پیوستها 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 132

  فهرست جدول‌ها

  جدول 2-1 رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی……………………………………………………………. 22

  جدول 2-2 راههای کاهش تعارض در سازمانها………………………………………………………………. 46

  جدول 3-1 تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه. 66

  جدول 3-2 سازگاری درونی………………………………………………………………………………………. 67

  جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن.. 78

  جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  جدول4‑4 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها 81

  جدول 4-5 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 84

  جدول 4-6 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 86

  جدول 4-7 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر جو سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول.. 88

  جدول 4-8 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر تعارض در محیط کار در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول. 90

  جدول 4-9 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………… 94

  جدول 4-10 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 1 . 95

  جدول 4-11 نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه 2 . 95

  جدول 4-12 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 3 . 96

  جدول 4-13 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………. 99

  جدول 4-14 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 1. 100

  جدول 4-15 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 2. 100

  جدول 4-16 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 3 . 101

  جدول 4-17 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 4. 102

  جدول 4-18 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 5. 103

  جدول 4-19 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 6 . 104

   

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن………………………………………………….. 78

  نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  نمودار 4-4 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 85

  نمودار 4-5 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

  نمودار 4-6 مدل اندازه گیری متغیر جو سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 89

  نمودار 4-7 مدل اندازه گیری متغیرحافظه بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

  نمودار 4-8 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

  نمودار 4-9 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 93

  نمودار 4-10 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد 97

  نمودار 4-11 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری 98

   

  فهرست شکل‌ها

  شکل 1-1 ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………. 13

  شکل 2-1 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………….. 40

  شکل 2-2 رویکرد مدیریت تعارض…………………………………………………………………………….. 47

  شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………. 57

  چکیده

  فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کار یا از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی می­باشد. در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی در گمرک شهرستان مهران می­باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران بوده و حجم نمونه برای جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و میدانی بکار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی به­دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه در بخش آمار توصیفی، از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری موجود در بسته­های نرم­افزاری SPSSو LISRELاستفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که تعارض در محیط کار تأثیر معناداری (ضریب معناداری 92/4) بر فرسودگی شغلی دارد که این تأثیر به صورت مستقیم می­باشد. این در حالی است که تعارض در محیط کار به طور غیرمستقیم و از طریق جو سازمانی (ضریب معناداری 51/10) تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی دارد.

  واژگان کلیدی: تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 264
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد