تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 95
  • بازدید دیروز : 76
  • بازدید کل : 52623

  پایان نامه بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ایلام

  گروه مدیریت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

  گرایش: بازاریابی

  عنوان:

  بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)

  استاد راهنما:

  دکتر اسفندیار محمدی

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

  1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله………………………………………………………………………………. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

  1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

  1-4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………… 9

  1-4-2- اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………. 9

  1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 10

  1-5-1- فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………… 10

  1-5-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 10

  1-6- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

  1-7- جنبه جدید و نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………. 11

  1-8- سازمانهای بهره بردار احتمالی…………………………………………………………………………….. 11

  1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 11

  1-9-1- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………… 11

  1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها 12

  1-10- انوع متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 13

  1-11- ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………….. 13

  1-12- خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………….. 14

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه. 16

  2-2- فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………… 17

  2-3- فرسودگی شغلی و فشار شغلی.. 18

  2-4- افراد در معرض خطر……………………………………………………………………………………….. 23

  2-5- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی.. 23

  2-6- علل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………….. 24

  2-8- اثرات فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………… 28

  2-9- پیشگیری از فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………… 28

  2-10- تعارض……………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-11 مفهوم تعارض …. 31

  2-12 تعارض در گذشته و حال………………………………………………………………………………….. 32

  2-13 دیدگاه های مربوط به تعارض…………………………………………………………………………….. 33

  2-14 تقسیم بندی تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………… 36

  2-14-1 تعارض برحسب طرفهای تعارض……………………………………………………………………. 36

  2-14-1-1 تعارض درون فردی…………………………………………………………………………………. 36

  2-14-1-2 تعارض‌ بین‌ فردی‌ 37

  2-14-1-3 تعارض‌ درون‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-4 تعارض‌ بین‌ گروهی‌ 37

  2-14-1-5 تعارض‌ درون‌ سازمانی‌ 37

  2-14-2 تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب…………………………………………………………….. 37

  2-15 چهارموقعیت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگویDAVIS AND NEWSTROM .. 39

  2-16 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………………… 40

  2-17 زیانهای ناشی از تعارض…. 41

  2-18 ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی…………………………………………………………………………. 42

  2-19 دلایل بروز تضاد در سازمان. 44

  2-20 مدیریت تـعــارض…………………………………………………………………………………………. 45

  2-21 ضرورت مدیریت تعارض…………………………………………………………………………………. 45

  2-22 سبکهای مدیریت تعارض…. 46

  2-23 استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان. 49

  2-24 جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 50

  2-25 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 51

  2-25-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 51

  2-25-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 54

  2-26 چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 56

  2-27 مدل مفهومی پژوهش… 57

  2-28 خلاصه فصل دوم. 58

   

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-2 روش تحقیق.. 61

  3-3 فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 62

  3-4 جامعه آماری.. 64

  3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 64

  3-6 روایی و پایایی ابزار و جمع آوری اطلاعات… 65

  3-6-1 ابزار جمع آوری اطلاعات … 65

  3-6-2 روایی .. 66

  3-6-3 پایایی.. 67

  3-7 شیوه های گردآوری داده ها 68

  3-7-1 مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 68

  3-7-2 تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………………………. 68

  3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….. 69

  3-8-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 69

  3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………… 69

  3-8-3 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8.80. 70

  3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاری .. 70

  3-8-5 مرحله بیان مدل. 71

  3-8-6 مرحله تخمین مدل. 72

  3-8-7 ارزیابی تناسب یا برازش مدل. 73

  3-8-8 اصلاح مدل. 73

  3-8-9 تفسیر مدل. 74

  3-9 خلاصه فصل سوم . 75

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه. 77

  4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-2-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 78

  4-2-1-1 تحلیل داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………… 78

  4-2-1-2 تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………… 79

  4-2-1-3 تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………… 80

  4-2-2 تحلیلهای استنباطی…………………………………………………………………………………………. 81

  4-2-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع عامل ها 81

  4-2-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری.. 82

  4-2-2-2-1 معیار RMSEA.. 82

  4-2-2-2-2 آزمون . 82

  4-2-2-2-3 معیار PMR .. 82

  4-2-2-2-4 معیارهای AGFI و GFI 83

  4-2-2-2-5 معیارهای NFI، NNFI و CFI 83

  4-2-2-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر فرسودگی شغلی………………………………….. 84

  4-2-2-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای متغیر فرسودگی شغلی…………………………………. 86

  4-2-2-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر جو سازمانی……………………………………….. 88

  4-2-2-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر تعارض در محیط کار. 90

  4-2-2-7 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش…………………………………………………………. 91

  4-2-2-7-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه1. 94

  4-2-2-7-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 . 95

  4-2-2-7-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3. 96

  4-2-2-8 نتایج حاصل از فرضیه های فرعی………………………………………………………………….. 97

  4-2-2-8-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی1………………………………………………………….. 99

  4-2-2-8-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2 . 100

  4-2-2-8-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 101

  4-2-2-8-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 102

  4-2-2-8-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5 . 103

  4-2-2-8-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 104

  4-3 خلاصه فصل چهارم . 105

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1مقدمه. 107

  5-2 مروری بر چهارچوب کلی پژوهش……………………………………………………………………….. 107

  5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. 108

  5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اصلی تحقیق…………………………………………………… 108

  5-3-1-1 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………….. 108

  5-3-1-2 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………….. 108

  5-3-1-3 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………….. 109

  5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق.. 110

  5-3-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 1 . 110

  5-3-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2. 111

  5-3-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 . 111

  5-3-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 . 111

  5-3-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5. 112

  5-3-2-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 . 112

  5-4 بحث و نتیجهگیری کلی……………………………………………………………………………………… 113

  5-5 پیشنهادهای پژوهش… 115

  5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق.. 115

  5-5-2 پیشنهاد به محققین آتی…………………………………………………………………………………… 116

  5-6 محدودیتهای پژوهش… 117

  5-7 خلاصه فصل پنجم. 117

  منابع و مآخذ. 118

  پیوستها 126

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 132

  فهرست جدول‌ها

  جدول 2-1 رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی……………………………………………………………. 22

  جدول 2-2 راههای کاهش تعارض در سازمانها………………………………………………………………. 46

  جدول 3-1 تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه. 66

  جدول 3-2 سازگاری درونی………………………………………………………………………………………. 67

  جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن.. 78

  جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  جدول4‑4 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها 81

  جدول 4-5 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 84

  جدول 4-6 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 86

  جدول 4-7 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر جو سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول.. 88

  جدول 4-8 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر تعارض در محیط کار در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول. 90

  جدول 4-9 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………… 94

  جدول 4-10 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 1 . 95

  جدول 4-11 نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه 2 . 95

  جدول 4-12 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 3 . 96

  جدول 4-13 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل……………………. 99

  جدول 4-14 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 1. 100

  جدول 4-15 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 2. 100

  جدول 4-16 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 3 . 101

  جدول 4-17 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 4. 102

  جدول 4-18 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 5. 103

  جدول 4-19 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 6 . 104

   

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن………………………………………………….. 78

  نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات………………………………….. 79

  نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران……………………………………. 80

  نمودار 4-4 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 85

  نمودار 4-5 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

  نمودار 4-6 مدل اندازه گیری متغیر جو سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 89

  نمودار 4-7 مدل اندازه گیری متغیرحافظه بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

  نمودار 4-8 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

  نمودار 4-9 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 93

  نمودار 4-10 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد 97

  نمودار 4-11 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری 98

   

  فهرست شکل‌ها

  شکل 1-1 ساختار کلی طرح………………………………………………………………………………………. 13

  شکل 2-1 فرآیند تعارض………………………………………………………………………………………….. 40

  شکل 2-2 رویکرد مدیریت تعارض…………………………………………………………………………….. 47

  شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………. 57

  چکیده

  فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کار یا از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی می­باشد. در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی در گمرک شهرستان مهران می­باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران بوده و حجم نمونه برای جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و میدانی بکار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی به­دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه در بخش آمار توصیفی، از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری موجود در بسته­های نرم­افزاری SPSSو LISRELاستفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که تعارض در محیط کار تأثیر معناداری (ضریب معناداری 92/4) بر فرسودگی شغلی دارد که این تأثیر به صورت مستقیم می­باشد. این در حالی است که تعارض در محیط کار به طور غیرمستقیم و از طریق جو سازمانی (ضریب معناداری 51/10) تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی دارد.

  واژگان کلیدی: تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 248
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد