تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 75
  • بازدید دیروز : 76
  • بازدید کل : 52603

  پایان نامه بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

  عنوان :

  بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

  (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

   

  استاد راهنما :

  دکتر فریدون عبد صبور

  نیمسال اول سال تحصیلی

  94-93

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول- کلیات تحقیق

  1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

  1-2)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 3

  1-4)اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

  1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

  1-6)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7

  1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 7

  1-8)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

  فصل دوم- ادبیات تحقیق

  بخش اول: آموزش

  2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

  2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

  2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

  2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

  2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

  2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

  2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

  2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

  2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

  2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

  2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

  2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

  بخش دوم: مدیریت دانش

  2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

  2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

  2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

  2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

  2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران …………………………………….. 38

  بخش سوم: اثربخشی سازمانی

  2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

  2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

  2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

  2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

  2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

  2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

  2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

  2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

  2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

  2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

  بخش چهارم: پیشینه تحقیق

  2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

  2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

  2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

  3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

  3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 58

  3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

  3-5)نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-7)روش گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 61

  3-8) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………………… 61

  3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

  3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

  3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

  3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

  4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

  4-3)توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

  4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….76

  4-5) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 76

  4-6)بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

  4-7)آمار استنباطی بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج تحقیق……………………………..79

   

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

  5-2)توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 83

  5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

  5-2-2)توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..83

  5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق………………………………………………………………………… 88

  5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

  5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

  5-6) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 92

  5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

  فهرست منابع

  منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

  منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

  پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول:

  جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

  جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

  جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

  جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

  جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

  جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

  جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

  جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

  جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

  جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

  جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

  جدول 4-3)توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

  جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

  جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

  جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

  جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

  جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

  جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر تحقیق…………………………………………76

  جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

  جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله چندگانه بین آموزش…………………………………………..77

  و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

  جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت…………………………….78

  و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

  جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با توجه به جنسیت……………………………………………….79

  جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سن بر اثربخشی……………………………….79

  جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

  جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

  جدول 4 – 17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

  و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

  جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

  جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

  جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

  جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

  فهرست نمودارها:

  نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

  نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

  نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

  نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

  نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

  نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

  نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

  نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

  فهرست شکل ها

  شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

  شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

  شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

   

  چکیده:

  بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛ می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود.

  هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأکید بر روابط بین متغیرها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر است که با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

  نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته است رابطه آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

  واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 219
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد