تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 16
  • بازدید دیروز : 73
  • بازدید کل : 44228

  پایان نامه بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

  عنوان :

  بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

  (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

   

  استاد راهنما :

  دکتر فریدون عبد صبور

  نیمسال اول سال تحصیلی

  94-93

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول- کلیات تحقیق

  1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

  1-2)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 3

  1-4)اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

  1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

  1-6)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7

  1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 7

  1-8)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

  فصل دوم- ادبیات تحقیق

  بخش اول: آموزش

  2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

  2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

  2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

  2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

  2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

  2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

  2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

  2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

  2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

  2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

  2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

  2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

  بخش دوم: مدیریت دانش

  2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

  2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

  2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

  2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

  2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران …………………………………….. 38

  بخش سوم: اثربخشی سازمانی

  2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

  2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

  2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

  2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

  2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

  2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

  2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

  2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

  2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

  2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

  بخش چهارم: پیشینه تحقیق

  2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

  2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

  2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

  3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

  3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 58

  3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

  3-5)نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-7)روش گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 61

  3-8) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………………… 61

  3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

  3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

  3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

  3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

  4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

  4-3)توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

  4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….76

  4-5) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 76

  4-6)بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

  4-7)آمار استنباطی بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج تحقیق……………………………..79

   

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

  5-2)توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 83

  5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

  5-2-2)توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..83

  5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق………………………………………………………………………… 88

  5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

  5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

  5-6) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 92

  5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

  فهرست منابع

  منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

  منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

  پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول:

  جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

  جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

  جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

  جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

  جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

  جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

  جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

  جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

  جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

  جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

  جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

  جدول 4-3)توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

  جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

  جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

  جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

  جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

  جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

  جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر تحقیق…………………………………………76

  جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

  جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله چندگانه بین آموزش…………………………………………..77

  و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

  جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت…………………………….78

  و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

  جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با توجه به جنسیت……………………………………………….79

  جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سن بر اثربخشی……………………………….79

  جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

  جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

  جدول 4 – 17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

  و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

  جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

  جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

  جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

  جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

  فهرست نمودارها:

  نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

  نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

  نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

  نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

  نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

  نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

  نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

  نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

  فهرست شکل ها

  شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

  شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

  شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

   

  چکیده:

  بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛ می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود.

  هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأکید بر روابط بین متغیرها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر است که با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

  نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته است رابطه آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

  واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 194
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد