تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 37
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49146

  پایان نامه بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

  عنوان :

  بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

  (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

   

  استاد راهنما :

  دکتر فریدون عبد صبور

  نیمسال اول سال تحصیلی

  94-93

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول- کلیات تحقیق

  1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

  1-2)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 3

  1-4)اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

  1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

  1-6)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7

  1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 7

  1-8)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

  فصل دوم- ادبیات تحقیق

  بخش اول: آموزش

  2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

  2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

  2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

  2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

  2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

  2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

  2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

  2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

  2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

  2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

  2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

  2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

  بخش دوم: مدیریت دانش

  2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

  2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

  2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

  2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

  2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

  2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران …………………………………….. 38

  بخش سوم: اثربخشی سازمانی

  2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

  2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

  2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

  2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

  2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

  2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

  2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

  2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

  2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

  2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

  بخش چهارم: پیشینه تحقیق

  2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

  2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

  2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

  3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

  3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 58

  3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

  3-5)نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

  3-7)روش گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 61

  3-8) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………………… 61

  3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

  3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

  3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

  3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

  4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

  4-3)توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

  4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….76

  4-5) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 76

  4-6)بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

  4-7)آمار استنباطی بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج تحقیق……………………………..79

   

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

  5-2)توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 83

  5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

  5-2-2)توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..83

  5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق………………………………………………………………………… 88

  5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

  5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

  5-6) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 92

  5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

  فهرست منابع

  منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

  منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

  پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول:

  جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

  جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

  جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

  جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

  جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

  جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

  جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

  جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

  جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

  جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

  جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

  جدول 4-3)توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

  جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

  جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

  جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

  جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

  جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

  جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر تحقیق…………………………………………76

  جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

  جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله چندگانه بین آموزش…………………………………………..77

  و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

  جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت…………………………….78

  و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

  جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با توجه به جنسیت……………………………………………….79

  جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سن بر اثربخشی……………………………….79

  جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

  جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

  جدول 4 – 17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

  و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

  جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

  جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

  جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

  جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

  فهرست نمودارها:

  نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

  نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

  نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

  نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

  نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

  نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

  نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

  نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

  فهرست شکل ها

  شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

  شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

  شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

   

  چکیده:

  بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛ می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود.

  هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأکید بر روابط بین متغیرها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر است که با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

  نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته است رابطه آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

  واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 213
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد