تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 20
  • بازدید دیروز : 73
  • بازدید کل : 44232

  پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9»)


  دانشگاه چالوس

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  عنوان پایان‌نامه:

  بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9»)

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 1

  1-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

  1-2: تشریح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 3

  1-3: هدف اصلی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4

  1-3-1: اهداف فرعی از انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

  1-4: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

  1-5: چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………. 7

  1-6: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 11

  1-7: تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………. 12

  1-7-1: تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 12

  1-7-2: تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 13

  1-8: قلمرو تحقیق (زمان، مکان، موضوع) ……………………………………………………………………………… 14

  1-9: محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

  1-10: خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 15

  فصل دوم: ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 16

  بخش اول: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………… 17

  2-1-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

  2-1-2: مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………… 18

  2-1-3: تعاریف رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………… 19

  2-1-4: سیر تکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………….. 21

  2-1-5: دیدگاه های صاحبنظران در خصوص مفهوم رفتار شهروندی سازمانی …………………………… 22

  2-1-5-1: دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………… 23

  2-1-5-2: دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………. 23

  2-1-5-3: دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 23

  2-1-5-4: دیدگاه اورگان در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 24

  2-1-5-5: دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 26

  2-1-5-6: دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………. 27

  2-1-6: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 28

  2-1-7: رفتار درون نقش و فرانقش …………………………………………………………………………………….. 30

  2-1-8: پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………… 31

  2-1-9: رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان ………………………………………………. 33

  2-1-10: تعریف فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………. 33

  2-1-11: مفهوم فرهنگ سازمانی و اهمیت مطالعه آن …………………………………………………………….. 34

  2-1-12: سیر تکوین مفهوم فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………… 35

  2-1-13: نقش ها، ویژگی ها و اجزا فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. 36

  2-1-14: فرهنگ ملی ………………………………………………………………………………………………………… 39

  2-1-15: مطالعات هافستد (ابعاد فرهنگ های ملی) ………………………………………………………………. 40

  2-1-15-1: فاصله قدرت ………………………………………………………………………………………………….. 41

  2-1-15-2: ابهام گریزی …………………………………………………………………………………………………… 42

  2-1-15-3: فردگرائی- جمع گرائی ……………………………………………………………………………………. 44

  2-1-15-4: زن گونگی- مردگونگی …………………………………………………………………………………… 45

  2-1-16: اثرگذاری فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 46

  2-1-17: فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 47

  2-1-18: مفهوم و تعاریف تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. 48

  2-1-19: اهمیت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 48

  2-1-20: انواع تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 49

  2-1-20-1: مدل پورتر و همکاران …………………………………………………………………………………….. 49

  2-1-20-2: مدل میر و آلن ……………………………………………………………………………………………….. 50

  2-1-20-3: مدل مایر و شورمن …………………………………………………………………………………………. 50

  2-1-21: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………… 50

  2-1-22: راهکارهای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………. 52

  2-1-23: تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………. 52

  2-1-24: خلاصه بخش اول ………………………………………………………………………………………………. 53

  بخش دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. 54

  2-2: پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… 55

  2-2-1: پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………. 55

  2-2-1-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 55

  2-2-1-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 56

  2-2-2: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی ………………………………………… 56

  2-2-2-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 56

  2-2-2-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 57

  2-2-3:پشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………… 58

  2-2-3-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 58

  2-2-3-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 59

  2-2-4: پیشینه تحقیقات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………. 60

  2-2-4-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 60

  2-2-4-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 60

  2-2-5: پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی ………………………………………….. 61

  2-2-5-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61

  2-2-5-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 61

  2-2-6: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………….. 61

  2-2-6-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61

  2-2-6-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 62

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………… 69

  3-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 70

  3-2: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 70

  3-3: جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 71

  3-4: حجم نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 71

  3-4-1: روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………… 72

  3-5: ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 72

  3-6: روائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

  3-7: پایائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

  3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 74

  3-9: خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………… 79

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. 80

  4-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 81

  4-2: روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. 81

  4-3: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

  4-3-1: تحلیل مدل مفهومی توسط مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………… 82

  4-3-2: خروجی نرم افزار لیزرل ……………………………………………………………………………………….. 82

  4-3-3: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………………. 83

  4-4: آزمون پایائی ابزار (آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………. 85

  4-5: آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 85

  4-5-1: فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 86

  4-5-2: فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………. 87

  4-5-3: فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………… 89

  4-5-4: فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………… 90

  4-5-5: فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………….. 92

  4-6: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 93

  فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………. 95

  5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 96

  5-2: مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق ……………………………………………. 96

  5-3: یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 96

  5-3-1: نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………. 96

  5-3-1-1: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………….. 97

  5-3-1-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………. 97

  5-3-1-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیات ………………………………………………………………. 97

  5-3-1-3-1: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول ……………………………………………………….. 97

  5-3-1-3-2: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم ……………………………………………………….. 97

  5-3-1-3-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم ………………………………………………………. 98

  5-3-1-3-4: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم ……………………………………………………. 98

  5-3-1-3-5: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم ……………………………………………………… 98

  5-4: بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………….. 99

  5-4-1: شباهت ها ………………………………………………………………………………………………………….. 101

  5-4-2: تفاوت ها …………………………………………………………………………………………………………… 101

  5-5: پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ……………………………………………………………………. 101

  5-5-1: پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………….. 101

  5-5-2: سایر پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. 103

  5-6: پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………… 104

  5-7: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 105

   

  منابع و مأخذ

  منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 107

   

  ضمائم

  پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 113

  خروجی نرم افزارهای SPSS وLisrel ………………………………………………………………………….. 120

   

  فهرست جدول ها

  جدول 2-1: تفاوت های مهم میان جوامع با فاصله قدرت زیاد و کم ……………………………………… 42

  جدول 2-2: تفاوت های مهم جوامع ابهام گریزی قوی و ضعیف ………………………………………….. 43

  جدول 2-3: تفاوت های مهم در جوامع جمع گرا و فردگرا ………………………………………………….. 45

  جدول 2-4: تفاوت های مهم جوامع مردگرا و زن گرا …………………………………………………………. 46

  جدول 2-5: تحقیقات مشابه و نتایج آنها ……………………………………………………………………………. 63

  جدول 3-1: نحوه طبقه بندی جامعه آماری ………………………………………………………………………… 72

  جدول 3-2: نحوه طبقه بندی نمونه آماری …………………………………………………………………………. 72

  جدول 3-3: آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مشابه …………………………………………… 75

  جدول 3-4: کثرت استفاده از آزمون های آماری در تحقیقات مشابه ……………………………………… 78

  جدول 4-1: معادل انگلیسی، نام و نام اختصاری در نرم افزار لیزرل برای هر متغیر …………………. 82

  جدول 4-2: نتایج اجرای مدل در بین متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 83

  جدول 4-3: برآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها ……………………………………. 84

  جدول 4-4: جدول مربوط به آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………. 85

  جدول 4-5: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی .. 86

  جدول 4-6: ضریب رگرسیونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………….. 86

  جدول 4-7: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی …… 88

  جدول 4-8: ضریب رگرسیونی فاصله قدرت و تعهد سازمانی …………………………………………….. 88

  جدول 4-9: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی ….. 89

  جدول 4-10: ضریب رگرسیونی جمع گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………… 89

  جدول 4-11: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مردگرائی بر رفتار شهروندی …… 91

  جدول 4-12: ضریب رگرسیونی مردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………… 91

  جدول 4-13: : مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی .. 92

  جدول 4-14: ضریب رگرسیونی ابهام گریزی بر تعهد سازمانی …………………………………………… 93


  فهرست شکل ها

  شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 12

  شکل 2-1: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اسمیت و همکاران ……………………………………. 24

  شکل 2-2: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان …………………………………………………….. 25

  شکل 2-3: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به زعم گراهام ……………………………………………………. 26

  شکل 2-4: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران ………………………………… 28

  شکل 2-5: ویژگی های ده گانه فرهنگ سازمانی از دید رابینز ……………………………………………… 37

  شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………….. 81

  شکل 4-2: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد .. 82

  شکل 4-3: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل در حالت معناداری .. 83

  شکل 4-4: تأثیر رگرسیونی متغیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی …………………………. 87

  شکل 4-5: تأثیر رگرسیونی متغیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی …………………………………………. 88

  شکل 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی سازمانی ……………………………. 90

  شکل 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی ……………………………….. 92

  شکل 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی …………………………………………… 93

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه:

  شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان بیش از پیش آشکار نموده است. این کارکنان بی تردید وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیر اثربخش هستند (رامین مهر و همکاران، 1388). مطالعه رفتار کارکنان در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. مباحثی همچون ادراک، انگیزش، نگرش های شغلی، فرهنگ، جوسازمانی و… از جمله مواردی هستند که به بررسی بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد، اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده، رفتار شهروندی سازمانی[1] (OCB) است (امینی و همکاران، 1386).

  پژوهشگران سازمانی به تلاش هایی که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی می گویند. اهمیت اینگونه رفتارها به حدی است که برخی از محققان این حیطه را بر آن داشته تا بدنبال شناخت محرک های آن باشند ( علیزاده و همکاران، 1388، 28). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و…، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده اند.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 379
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد