تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 15
  • بازدید دیروز : 110
  • بازدید کل : 45320

  پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد اراک

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: مدیریت مالی

  عنوان:

  بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

  (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

  استاد راهنما :

  دکتر حبیب اله جوانمرد

  تابستان 1390

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1 بیان مسئله 8

  4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

  5-1 فرضیه های تحقیق. 10

  6-1 ضرورت و اهمیت تحقیق. 10

  7-1 اهداف تحقیق. 12

  8-1 حدود مطالعاتی. 12

  1-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 12

  2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

  3-8-1 قلمرو موضوعی. 12

  9-1 تعاریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

  10-1 تعاریف عملیاتی. 13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 16

  2-2 ویژگیهای شخصی. 17

  1-2-2 سن. 17

  2-2-2جنسیت.. 20

  3-2-2 سطح تحصیلات.. 27

  4-2-2 سابقه خدمت.. 31

  5-2-2 حقوق و دستمزد 31

  3-2 تعهد سازمانی. 35

  1-3-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 35

  2-3-2 مراحل توسعه تعهد سازمانی. 38

  3-3-2 اهمیت تعهد سازمانی. 41

  4-3-2 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی. 43

  1-4-3-2 تعهد سطح پایین. 43

  2-4-3-2 تعهد متوسط. 46

  3-4-3-2 تعهد سطح بالا. 47

  4-4-3-2 جمع‏بندی. 48

  5-3-2 شاخص های تعهد 49

  6-3-2 ابعاد تعهد سازمانی. 51

  7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53

  8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54

  4-2 قصد ترک سازمان. 59

  1-4-2 دلایل ترک سازمان. 61

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 64

  ۳-۲ روش تحقیق. 64

  3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 65

  4-3 جامعه آماری. 65

  5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66

  6-3روش گرد آوری داده ها 67

  7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67

  8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق. 67

  1-8-3 روایی ابزار تحقیق. 67

  2-8-3 پایایی ابزار تحقیق. 68

  9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

  1-9-3 رگرسیون. 69

  2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 73

  2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

  1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74

  2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

  3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

  4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه 77

  3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79

  1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80

  1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80

  2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80

  3-1-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81

  4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81

  5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85

  2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85

  1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  2-2-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89

  3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89

  1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90

  2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90

  3-3-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90

  4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93

  4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94

  1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94

  2-4-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94

  3-4-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95

  4-4-4-4 نتیجه فرضیه 4. 98

  5-4-4 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98

  6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

  5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 103

  2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. 103

  1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103

  2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104

  3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104

  4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105

  5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105

  6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106

  7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106

  8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106

  3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

  4-5 پیشنهادات.. 107

  1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108

  5-5 محدودیت های تحقیق. 109

  پیوست ها

  پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111

  پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 137

  منابع لاتین: 139

  چکیده انگلیسی: 143

  جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44

  جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51

  جدول 1-3 پایایی ابزار اندازه گیری. 69

  جدول 1-4 : جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

  جدول 3-4 : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

  جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

   

  نگاره 1-4. آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80

  نگاره 2-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83

  نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

  نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

  نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85

  نگاره 6-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

  نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

  نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89

  نگاره 9-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92

  نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

  نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

  نگاره 12-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96

  نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

  نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

  نگاره 16-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99

  نگاره 17-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99

  نگاره 18-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100

  نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100

  نگاره20-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

  نمودار 1-2 دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

  نمودار 2-2 مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او. 40

  نمودار 3-2 اشکال تعهد سازمانی. 52

  نمودار 4-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 58

  نمودار 5-2 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی. 59

  نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 65

  نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی. 75

  نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی. 76

  نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه 77

   

  چکیده:

  تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی از جمله : افزایش انگیزه و کارایی ، کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و کاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی داشته باشد .

  با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری به نظر می رسد .

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته است .

  در این تحقیق از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم استفاده گردیده است همچنین برای بررسی رابطه میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل میزان سن کارکنان و آموزش های مناسب و مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 435
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد