تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 33
  • بازدید دیروز : 123
  • بازدید کل : 43424

  پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد اراک

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: مدیریت مالی

  عنوان:

  بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

  (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

  استاد راهنما :

  دکتر حبیب اله جوانمرد

  تابستان 1390

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1 بیان مسئله 8

  4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

  5-1 فرضیه های تحقیق. 10

  6-1 ضرورت و اهمیت تحقیق. 10

  7-1 اهداف تحقیق. 12

  8-1 حدود مطالعاتی. 12

  1-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 12

  2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

  3-8-1 قلمرو موضوعی. 12

  9-1 تعاریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

  10-1 تعاریف عملیاتی. 13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 16

  2-2 ویژگیهای شخصی. 17

  1-2-2 سن. 17

  2-2-2جنسیت.. 20

  3-2-2 سطح تحصیلات.. 27

  4-2-2 سابقه خدمت.. 31

  5-2-2 حقوق و دستمزد 31

  3-2 تعهد سازمانی. 35

  1-3-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 35

  2-3-2 مراحل توسعه تعهد سازمانی. 38

  3-3-2 اهمیت تعهد سازمانی. 41

  4-3-2 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی. 43

  1-4-3-2 تعهد سطح پایین. 43

  2-4-3-2 تعهد متوسط. 46

  3-4-3-2 تعهد سطح بالا. 47

  4-4-3-2 جمع‏بندی. 48

  5-3-2 شاخص های تعهد 49

  6-3-2 ابعاد تعهد سازمانی. 51

  7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53

  8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54

  4-2 قصد ترک سازمان. 59

  1-4-2 دلایل ترک سازمان. 61

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 64

  ۳-۲ روش تحقیق. 64

  3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 65

  4-3 جامعه آماری. 65

  5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66

  6-3روش گرد آوری داده ها 67

  7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67

  8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق. 67

  1-8-3 روایی ابزار تحقیق. 67

  2-8-3 پایایی ابزار تحقیق. 68

  9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

  1-9-3 رگرسیون. 69

  2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 73

  2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

  1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74

  2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

  3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

  4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه 77

  3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79

  1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80

  1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80

  2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80

  3-1-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81

  4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81

  5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85

  2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85

  1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  2-2-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89

  3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89

  1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90

  2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90

  3-3-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90

  4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93

  4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94

  1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94

  2-4-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94

  3-4-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95

  4-4-4-4 نتیجه فرضیه 4. 98

  5-4-4 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98

  6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

  5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 103

  2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. 103

  1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103

  2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104

  3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104

  4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105

  5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105

  6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106

  7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106

  8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106

  3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

  4-5 پیشنهادات.. 107

  1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108

  5-5 محدودیت های تحقیق. 109

  پیوست ها

  پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111

  پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 137

  منابع لاتین: 139

  چکیده انگلیسی: 143

  جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44

  جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51

  جدول 1-3 پایایی ابزار اندازه گیری. 69

  جدول 1-4 : جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

  جدول 3-4 : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

  جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

   

  نگاره 1-4. آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80

  نگاره 2-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83

  نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

  نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

  نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85

  نگاره 6-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

  نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

  نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89

  نگاره 9-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92

  نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

  نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

  نگاره 12-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96

  نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

  نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

  نگاره 16-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99

  نگاره 17-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99

  نگاره 18-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100

  نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100

  نگاره20-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

  نمودار 1-2 دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

  نمودار 2-2 مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او. 40

  نمودار 3-2 اشکال تعهد سازمانی. 52

  نمودار 4-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 58

  نمودار 5-2 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی. 59

  نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 65

  نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی. 75

  نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی. 76

  نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه 77

   

  چکیده:

  تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی از جمله : افزایش انگیزه و کارایی ، کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و کاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی داشته باشد .

  با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری به نظر می رسد .

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته است .

  در این تحقیق از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم استفاده گردیده است همچنین برای بررسی رابطه میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل میزان سن کارکنان و آموزش های مناسب و مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 417
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد