تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 52
  • بازدید دیروز : 87
  • بازدید کل : 50434

  پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد اراک

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: مدیریت مالی

  عنوان:

  بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

  (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

  استاد راهنما :

  دکتر حبیب اله جوانمرد

  تابستان 1390

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1 بیان مسئله 8

  4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

  5-1 فرضیه های تحقیق. 10

  6-1 ضرورت و اهمیت تحقیق. 10

  7-1 اهداف تحقیق. 12

  8-1 حدود مطالعاتی. 12

  1-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 12

  2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

  3-8-1 قلمرو موضوعی. 12

  9-1 تعاریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

  10-1 تعاریف عملیاتی. 13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 16

  2-2 ویژگیهای شخصی. 17

  1-2-2 سن. 17

  2-2-2جنسیت.. 20

  3-2-2 سطح تحصیلات.. 27

  4-2-2 سابقه خدمت.. 31

  5-2-2 حقوق و دستمزد 31

  3-2 تعهد سازمانی. 35

  1-3-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 35

  2-3-2 مراحل توسعه تعهد سازمانی. 38

  3-3-2 اهمیت تعهد سازمانی. 41

  4-3-2 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی. 43

  1-4-3-2 تعهد سطح پایین. 43

  2-4-3-2 تعهد متوسط. 46

  3-4-3-2 تعهد سطح بالا. 47

  4-4-3-2 جمع‏بندی. 48

  5-3-2 شاخص های تعهد 49

  6-3-2 ابعاد تعهد سازمانی. 51

  7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53

  8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54

  4-2 قصد ترک سازمان. 59

  1-4-2 دلایل ترک سازمان. 61

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 64

  ۳-۲ روش تحقیق. 64

  3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 65

  4-3 جامعه آماری. 65

  5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66

  6-3روش گرد آوری داده ها 67

  7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67

  8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق. 67

  1-8-3 روایی ابزار تحقیق. 67

  2-8-3 پایایی ابزار تحقیق. 68

  9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

  1-9-3 رگرسیون. 69

  2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 73

  2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

  1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74

  2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

  3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

  4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه 77

  3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78

  4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79

  1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80

  1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80

  2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80

  3-1-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81

  4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81

  5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85

  2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85

  1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  2-2-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

  4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89

  3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89

  1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90

  2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90

  3-3-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90

  4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93

  4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94

  1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94

  2-4-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94

  3-4-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95

  4-4-4-4 نتیجه فرضیه 4. 98

  5-4-4 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98

  6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

  5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 103

  2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. 103

  1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103

  2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104

  3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104

  4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105

  5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105

  6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106

  7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106

  8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106

  3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

  4-5 پیشنهادات.. 107

  1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108

  5-5 محدودیت های تحقیق. 109

  پیوست ها

  پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111

  پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 137

  منابع لاتین: 139

  چکیده انگلیسی: 143

  جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44

  جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51

  جدول 1-3 پایایی ابزار اندازه گیری. 69

  جدول 1-4 : جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

  جدول 3-4 : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

  جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

   

  نگاره 1-4. آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80

  نگاره 2-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83

  نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

  نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

  نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85

  نگاره 6-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

  نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

  نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89

  نگاره 9-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92

  نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

  نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

  نگاره 12-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96

  نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

  نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

  نگاره 16-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99

  نگاره 17-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99

  نگاره 18-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100

  نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100

  نگاره20-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

  نمودار 1-2 دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

  نمودار 2-2 مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او. 40

  نمودار 3-2 اشکال تعهد سازمانی. 52

  نمودار 4-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 58

  نمودار 5-2 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی. 59

  نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 65

  نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی. 75

  نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی. 76

  نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه 77

   

  چکیده:

  تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی از جمله : افزایش انگیزه و کارایی ، کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و کاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی داشته باشد .

  با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری به نظر می رسد .

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته است .

  در این تحقیق از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم استفاده گردیده است همچنین برای بررسی رابطه میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل میزان سن کارکنان و آموزش های مناسب و مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 468
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد