تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 36
  • بازدید دیروز : 15
  • بازدید کل : 54210

  پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  عنوان

  بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

  (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)

  استاد راهنما:

  دکتر افشاریان

  زمستان1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 3

  1-2-بیان مسئله. 3

  1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-4- چارچوب نظری.. 5

  1-5-سوالات تحقیق.. 6

  1-5-1- سوال اصلی.. 6

  1-5-2-سوالات فرعی.. 6

  1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

  1-6-1-فرضیه اصلی.. 7

  1-6-2-فرضیه های فرعی.. 7

  1-7- اهداف تحقیق.. 7

  1-7-1- هدف اصلی.. 7

  1-7-2- اهداف فرعی.. 7

  1-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8

  1-9-کلیات روش انجام کار. 8

  1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

  1-10-1- مدیریت دانش… 8

  1-10-1-1-خلق دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-10-1-2-حفظ دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-10-1-3-انتفال دانش………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-10-1-4-کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-10-1-5-کسب دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………10

  1-11-2- نوآوری سازمانی.. 11

  1-11- قلمروپژوهش… 11

  1-11-1-قلمروزمانی.. 11

  1-11-2-قلمرومکانی.. 11

  1-11-3-قلمروموضوعی پژوهش… 11

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1-مقدمه. 14

  بخش اول: مدیریت دانش… 15

  2-2-تعاریفی از دانش… 15

  2-3-مفاهیم مدیریت دانش… 15

  2-4-عناصر مدیریت دانش… 16

  2-5-اصول مدیت دانش… 16

  2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 17

  2-7-مدلهای مدیریت دانش… 18

  2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999) 18

  2-7-2-مدل مدیریت دانش لیبوویتز. 20

  2-7-3-مدل فیرستون و مک الروی(2005) 21

  2-7-4-مدل مفهومی مدیریت دانش… 23

  2-8-استراتژی‌های دانش… 24

  2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش… 24

  2-10-اهداف مدیریت دانش… 26

  بخش دوم: نوآوری سازمانی.. 27

  2-11-مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 27

  2-12-اصول نوآوری.. 28

  2-13-انواع نوآوری از دیدگاه سازمان. 28

  2-13-شاخص های سنجش نوآوری.. 29

  2-14-فرآیند نوآوری.. 29

  2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری در سازمان. 30

  2-15-تفاوت خلاقیت، نوآوری و تغییر. 31

  2-16-تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان. 32

  بخش سوم: مدیریت دانش و نوآوری سازمانی.. 34

  2-17-فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری.. 34

  2-18-ارتباط مدیریت دانش با نوآوری.. 35

  2-19-نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان. 39

  2-20-تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری.. 40

  2-21-نتیجه گیری.. 41

  2-22-پیشینه تحقیق.. 42

  2-22-1- مطالعات داخلی.. 42

  2-22-2-مطالعات خارجی.. 46

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه. 51

  3-2- روش تحقیق.. 51

  3-3- جامعه آماری تحقیق.. 52

  3-4- نمونه آماری.. 52

  3-5- روش نمونه گیری.. 54

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 54

  3-7- چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق.. 55

  3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 56

  3-8-1- روایی.. 56

  3-8-2- قابلیت اطمینان (پایایی)پرسشنامه. 56

  3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 58

  3-9-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 59

  3-9-2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.. 59

  3-9-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف… 59

  3-10-خلاصه فصل.. 60

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه. 62

  4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 63

  4-3- توصیف متغیرهای تحقیق.. 69

  4-3-1- توصیف متغیر کسب دانش… 69

  4-3-2-توصیف متغیر حفظ دانش… 70

  3-3-توصیف متغیر انتقال دانش… 71

  4-3-4- توصیف متغیر خلق دانش… 72

  4-3-5- توصیف متغیر کاربرد دانش… 73

  4-3-6- توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 74

  4-4- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75

  4-5-آزمون فرضیه های تحقیق.. 76

  4-6-خلاصه فصل.. 81

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه. 83

  5-2- نتایج آمار توصیفی.. 83

  5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 84

  5-4- نتیجه گیری.. 86

  5-4 پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 87

  5-5 محدودیت های تحقیق: 87

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

  منابع و مآخذ. 89

  پیوست

  پیوست الف – پرسشنامه. 98

  پیوست ب-خروجی نرم‌افزار. 102

   

  فهرست جداول
  33 جدول 2-1-عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمان
  34

  49

  جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم‌های نوآوری

  جدول2-3-خلاصه مطالعات داخلی وخارجی

  55 جدول3-1-گویه‌های پرسشنامه
  58 جدول 3-2-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)
  63 جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
  64 جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
  65 جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان
  66 جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
  67 جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
  68 جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
  69 جدول4-7- توصیف متغیر کسب دانش
  70 جدول4- 8- توصیف متغیر حفظ دانش
  71 جدول4- 9- توصیف متغیر انتقال دانش
  72 جدول4- 10- توصیف متغیر خلق دانش
  73 جدول4- 11- توصیف متغیر کاربرد دانش
  74 جدول4- 12- توصیف متغیر نوآوری سازمانی
  75 جدول 4-13- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
  76 جدول 4-14) ضریب همبستگی بین کسب دانش و نوآوری سازمانی
  77 جدول 4-15) ضریب همبستگی بین خلق دانش و نوآوری سازمانی
  78 جدول 4-16) ضریب همبستگی بین مولفه‌ی حفظ دانش و نوآوری سازمانی
  79 جدول 4-17) ضریب همبستگی بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی
  80 جدول 4-18) ضریب همبستگی بین کاربرد دانش و نوآوری سازمانی

   

  فهرست نمودارها
  6 نمودار1- مدل مفهومی تحقیق
  19 نمودار2-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز
  20 نمودار2-2- مدل مدیریت دانش لیبوویتز
  22 نمودار2-3- مدل فیرستون و مک الروی
  23 شکل 2-4- مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت؛منبع: جعفری و همکاران1385
  26 شکل2-5- ویژگی ‌های اساسی دانش ؛ منبع: بورنمان، 2003
  30 شکل 2-6-توالی فرآیند نوآوری در سازمان
  63 نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق
  64 نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان
  65 نمودار 4-2- هیستوگرام سن پاسخگویان
  66 نمودار 4-3- هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان
  67 نمودار 4-4- هیستوگرام وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
  68 نمودار 4-5- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان
  69 نمودار 4-6- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان
  70 نمودار4-7- هیستوگرام متغیر کسب دانش
  71 نمودار4-8- هیستوگرام متغیر حفظ دانش
  72 نمودار4-9- هیستوگرام متغیر انتقال دانش
  73 نمودار4-10- هیستوگرام متغیر خلق دانش
  74 نمودار4-11- هیستوگرام متغیر کاربرد دانش
  79 نمودار4-12- هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی
    نمودار4-13-خلاصه نتایج

  چکیده

  مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررس رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است.

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، خلق دانش، انتقال دانش، کسب دانش، حفظ دانش، کاربرد دانش

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 578
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد