تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 34
  • بازدید دیروز : 123
  • بازدید کل : 43425

  پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  عنوان

  بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

  (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)

  استاد راهنما:

  دکتر افشاریان

  زمستان1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 3

  1-2-بیان مسئله. 3

  1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-4- چارچوب نظری.. 5

  1-5-سوالات تحقیق.. 6

  1-5-1- سوال اصلی.. 6

  1-5-2-سوالات فرعی.. 6

  1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

  1-6-1-فرضیه اصلی.. 7

  1-6-2-فرضیه های فرعی.. 7

  1-7- اهداف تحقیق.. 7

  1-7-1- هدف اصلی.. 7

  1-7-2- اهداف فرعی.. 7

  1-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8

  1-9-کلیات روش انجام کار. 8

  1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

  1-10-1- مدیریت دانش… 8

  1-10-1-1-خلق دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-10-1-2-حفظ دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-10-1-3-انتفال دانش………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-10-1-4-کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-10-1-5-کسب دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………10

  1-11-2- نوآوری سازمانی.. 11

  1-11- قلمروپژوهش… 11

  1-11-1-قلمروزمانی.. 11

  1-11-2-قلمرومکانی.. 11

  1-11-3-قلمروموضوعی پژوهش… 11

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1-مقدمه. 14

  بخش اول: مدیریت دانش… 15

  2-2-تعاریفی از دانش… 15

  2-3-مفاهیم مدیریت دانش… 15

  2-4-عناصر مدیریت دانش… 16

  2-5-اصول مدیت دانش… 16

  2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 17

  2-7-مدلهای مدیریت دانش… 18

  2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999) 18

  2-7-2-مدل مدیریت دانش لیبوویتز. 20

  2-7-3-مدل فیرستون و مک الروی(2005) 21

  2-7-4-مدل مفهومی مدیریت دانش… 23

  2-8-استراتژی‌های دانش… 24

  2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش… 24

  2-10-اهداف مدیریت دانش… 26

  بخش دوم: نوآوری سازمانی.. 27

  2-11-مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 27

  2-12-اصول نوآوری.. 28

  2-13-انواع نوآوری از دیدگاه سازمان. 28

  2-13-شاخص های سنجش نوآوری.. 29

  2-14-فرآیند نوآوری.. 29

  2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری در سازمان. 30

  2-15-تفاوت خلاقیت، نوآوری و تغییر. 31

  2-16-تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان. 32

  بخش سوم: مدیریت دانش و نوآوری سازمانی.. 34

  2-17-فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری.. 34

  2-18-ارتباط مدیریت دانش با نوآوری.. 35

  2-19-نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان. 39

  2-20-تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری.. 40

  2-21-نتیجه گیری.. 41

  2-22-پیشینه تحقیق.. 42

  2-22-1- مطالعات داخلی.. 42

  2-22-2-مطالعات خارجی.. 46

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه. 51

  3-2- روش تحقیق.. 51

  3-3- جامعه آماری تحقیق.. 52

  3-4- نمونه آماری.. 52

  3-5- روش نمونه گیری.. 54

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 54

  3-7- چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق.. 55

  3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 56

  3-8-1- روایی.. 56

  3-8-2- قابلیت اطمینان (پایایی)پرسشنامه. 56

  3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 58

  3-9-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 59

  3-9-2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.. 59

  3-9-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف… 59

  3-10-خلاصه فصل.. 60

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه. 62

  4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 63

  4-3- توصیف متغیرهای تحقیق.. 69

  4-3-1- توصیف متغیر کسب دانش… 69

  4-3-2-توصیف متغیر حفظ دانش… 70

  3-3-توصیف متغیر انتقال دانش… 71

  4-3-4- توصیف متغیر خلق دانش… 72

  4-3-5- توصیف متغیر کاربرد دانش… 73

  4-3-6- توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 74

  4-4- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75

  4-5-آزمون فرضیه های تحقیق.. 76

  4-6-خلاصه فصل.. 81

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه. 83

  5-2- نتایج آمار توصیفی.. 83

  5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 84

  5-4- نتیجه گیری.. 86

  5-4 پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 87

  5-5 محدودیت های تحقیق: 87

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

  منابع و مآخذ. 89

  پیوست

  پیوست الف – پرسشنامه. 98

  پیوست ب-خروجی نرم‌افزار. 102

   

  فهرست جداول
  33 جدول 2-1-عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمان
  34

  49

  جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم‌های نوآوری

  جدول2-3-خلاصه مطالعات داخلی وخارجی

  55 جدول3-1-گویه‌های پرسشنامه
  58 جدول 3-2-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)
  63 جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
  64 جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
  65 جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان
  66 جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
  67 جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
  68 جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
  69 جدول4-7- توصیف متغیر کسب دانش
  70 جدول4- 8- توصیف متغیر حفظ دانش
  71 جدول4- 9- توصیف متغیر انتقال دانش
  72 جدول4- 10- توصیف متغیر خلق دانش
  73 جدول4- 11- توصیف متغیر کاربرد دانش
  74 جدول4- 12- توصیف متغیر نوآوری سازمانی
  75 جدول 4-13- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
  76 جدول 4-14) ضریب همبستگی بین کسب دانش و نوآوری سازمانی
  77 جدول 4-15) ضریب همبستگی بین خلق دانش و نوآوری سازمانی
  78 جدول 4-16) ضریب همبستگی بین مولفه‌ی حفظ دانش و نوآوری سازمانی
  79 جدول 4-17) ضریب همبستگی بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی
  80 جدول 4-18) ضریب همبستگی بین کاربرد دانش و نوآوری سازمانی

   

  فهرست نمودارها
  6 نمودار1- مدل مفهومی تحقیق
  19 نمودار2-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز
  20 نمودار2-2- مدل مدیریت دانش لیبوویتز
  22 نمودار2-3- مدل فیرستون و مک الروی
  23 شکل 2-4- مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت؛منبع: جعفری و همکاران1385
  26 شکل2-5- ویژگی ‌های اساسی دانش ؛ منبع: بورنمان، 2003
  30 شکل 2-6-توالی فرآیند نوآوری در سازمان
  63 نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق
  64 نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان
  65 نمودار 4-2- هیستوگرام سن پاسخگویان
  66 نمودار 4-3- هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان
  67 نمودار 4-4- هیستوگرام وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
  68 نمودار 4-5- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان
  69 نمودار 4-6- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان
  70 نمودار4-7- هیستوگرام متغیر کسب دانش
  71 نمودار4-8- هیستوگرام متغیر حفظ دانش
  72 نمودار4-9- هیستوگرام متغیر انتقال دانش
  73 نمودار4-10- هیستوگرام متغیر خلق دانش
  74 نمودار4-11- هیستوگرام متغیر کاربرد دانش
  79 نمودار4-12- هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی
    نمودار4-13-خلاصه نتایج

  چکیده

  مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررس رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است.

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، خلق دانش، انتقال دانش، کسب دانش، حفظ دانش، کاربرد دانش

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 498
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد