تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 11
  • بازدید دیروز : 69
  • بازدید کل : 47599

  پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  عنوان

  بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

  (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)

  استاد راهنما:

  دکتر افشاریان

  زمستان1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 3

  1-2-بیان مسئله. 3

  1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-4- چارچوب نظری.. 5

  1-5-سوالات تحقیق.. 6

  1-5-1- سوال اصلی.. 6

  1-5-2-سوالات فرعی.. 6

  1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

  1-6-1-فرضیه اصلی.. 7

  1-6-2-فرضیه های فرعی.. 7

  1-7- اهداف تحقیق.. 7

  1-7-1- هدف اصلی.. 7

  1-7-2- اهداف فرعی.. 7

  1-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8

  1-9-کلیات روش انجام کار. 8

  1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

  1-10-1- مدیریت دانش… 8

  1-10-1-1-خلق دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-10-1-2-حفظ دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-10-1-3-انتفال دانش………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-10-1-4-کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-10-1-5-کسب دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………10

  1-11-2- نوآوری سازمانی.. 11

  1-11- قلمروپژوهش… 11

  1-11-1-قلمروزمانی.. 11

  1-11-2-قلمرومکانی.. 11

  1-11-3-قلمروموضوعی پژوهش… 11

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1-مقدمه. 14

  بخش اول: مدیریت دانش… 15

  2-2-تعاریفی از دانش… 15

  2-3-مفاهیم مدیریت دانش… 15

  2-4-عناصر مدیریت دانش… 16

  2-5-اصول مدیت دانش… 16

  2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 17

  2-7-مدلهای مدیریت دانش… 18

  2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999) 18

  2-7-2-مدل مدیریت دانش لیبوویتز. 20

  2-7-3-مدل فیرستون و مک الروی(2005) 21

  2-7-4-مدل مفهومی مدیریت دانش… 23

  2-8-استراتژی‌های دانش… 24

  2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش… 24

  2-10-اهداف مدیریت دانش… 26

  بخش دوم: نوآوری سازمانی.. 27

  2-11-مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 27

  2-12-اصول نوآوری.. 28

  2-13-انواع نوآوری از دیدگاه سازمان. 28

  2-13-شاخص های سنجش نوآوری.. 29

  2-14-فرآیند نوآوری.. 29

  2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری در سازمان. 30

  2-15-تفاوت خلاقیت، نوآوری و تغییر. 31

  2-16-تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان. 32

  بخش سوم: مدیریت دانش و نوآوری سازمانی.. 34

  2-17-فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری.. 34

  2-18-ارتباط مدیریت دانش با نوآوری.. 35

  2-19-نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان. 39

  2-20-تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری.. 40

  2-21-نتیجه گیری.. 41

  2-22-پیشینه تحقیق.. 42

  2-22-1- مطالعات داخلی.. 42

  2-22-2-مطالعات خارجی.. 46

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه. 51

  3-2- روش تحقیق.. 51

  3-3- جامعه آماری تحقیق.. 52

  3-4- نمونه آماری.. 52

  3-5- روش نمونه گیری.. 54

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 54

  3-7- چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق.. 55

  3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 56

  3-8-1- روایی.. 56

  3-8-2- قابلیت اطمینان (پایایی)پرسشنامه. 56

  3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 58

  3-9-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 59

  3-9-2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.. 59

  3-9-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف… 59

  3-10-خلاصه فصل.. 60

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه. 62

  4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 63

  4-3- توصیف متغیرهای تحقیق.. 69

  4-3-1- توصیف متغیر کسب دانش… 69

  4-3-2-توصیف متغیر حفظ دانش… 70

  3-3-توصیف متغیر انتقال دانش… 71

  4-3-4- توصیف متغیر خلق دانش… 72

  4-3-5- توصیف متغیر کاربرد دانش… 73

  4-3-6- توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 74

  4-4- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75

  4-5-آزمون فرضیه های تحقیق.. 76

  4-6-خلاصه فصل.. 81

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه. 83

  5-2- نتایج آمار توصیفی.. 83

  5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 84

  5-4- نتیجه گیری.. 86

  5-4 پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 87

  5-5 محدودیت های تحقیق: 87

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

  منابع و مآخذ. 89

  پیوست

  پیوست الف – پرسشنامه. 98

  پیوست ب-خروجی نرم‌افزار. 102

   

  فهرست جداول
  33 جدول 2-1-عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمان
  34

  49

  جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم‌های نوآوری

  جدول2-3-خلاصه مطالعات داخلی وخارجی

  55 جدول3-1-گویه‌های پرسشنامه
  58 جدول 3-2-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)
  63 جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
  64 جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
  65 جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان
  66 جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
  67 جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
  68 جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
  69 جدول4-7- توصیف متغیر کسب دانش
  70 جدول4- 8- توصیف متغیر حفظ دانش
  71 جدول4- 9- توصیف متغیر انتقال دانش
  72 جدول4- 10- توصیف متغیر خلق دانش
  73 جدول4- 11- توصیف متغیر کاربرد دانش
  74 جدول4- 12- توصیف متغیر نوآوری سازمانی
  75 جدول 4-13- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
  76 جدول 4-14) ضریب همبستگی بین کسب دانش و نوآوری سازمانی
  77 جدول 4-15) ضریب همبستگی بین خلق دانش و نوآوری سازمانی
  78 جدول 4-16) ضریب همبستگی بین مولفه‌ی حفظ دانش و نوآوری سازمانی
  79 جدول 4-17) ضریب همبستگی بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی
  80 جدول 4-18) ضریب همبستگی بین کاربرد دانش و نوآوری سازمانی

   

  فهرست نمودارها
  6 نمودار1- مدل مفهومی تحقیق
  19 نمودار2-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز
  20 نمودار2-2- مدل مدیریت دانش لیبوویتز
  22 نمودار2-3- مدل فیرستون و مک الروی
  23 شکل 2-4- مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت؛منبع: جعفری و همکاران1385
  26 شکل2-5- ویژگی ‌های اساسی دانش ؛ منبع: بورنمان، 2003
  30 شکل 2-6-توالی فرآیند نوآوری در سازمان
  63 نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق
  64 نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان
  65 نمودار 4-2- هیستوگرام سن پاسخگویان
  66 نمودار 4-3- هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان
  67 نمودار 4-4- هیستوگرام وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
  68 نمودار 4-5- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان
  69 نمودار 4-6- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان
  70 نمودار4-7- هیستوگرام متغیر کسب دانش
  71 نمودار4-8- هیستوگرام متغیر حفظ دانش
  72 نمودار4-9- هیستوگرام متغیر انتقال دانش
  73 نمودار4-10- هیستوگرام متغیر خلق دانش
  74 نمودار4-11- هیستوگرام متغیر کاربرد دانش
  79 نمودار4-12- هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی
    نمودار4-13-خلاصه نتایج

  چکیده

  مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررس رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است.

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، خلق دانش، انتقال دانش، کسب دانش، حفظ دانش، کاربرد دانش

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 543
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد